TARİHİMİZ

Muhyittin İbn Arabi Kimdir?

Muhyittîn İbnül Arabi Hazretleri kimdir? Ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf Muhyittîn İbnül Arabi Hazretleri’nin hayatı ve eserleri.

Ben Namazımı Evde Kılsam Olur mu?

Âmâ olan sahabi İbn-i (Ümmi) Mektum'un (r.a) gerekçeler sunarak evde namaz kılma isteğine Peygamber Efendimiz (s.a.v) ne cevap veriyor?

Ahıska Türklerinin Sürgünü

Bugün Ahıska Türklerinin Sovyetler tarafından sürgün edilişinin 76. yıldönümü. Peki Ahıska Türkleri kimlerdir? Ahıska Türklerinin anavatanı neresidir? Ahıska Tü

Hak Dostunun Kral’a Verdiği İbretlik Cevap

Hak Dostunun Kral’a verdiği ibretlik cevap ve hadiseden çıkarmamız gereken dersler...

Peygamber Efendimiz’in Hayatında Pazartesi Gününün Önemi

İslam tarihinde pazartesi günü neden önemlidir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in hayatında pazartesi gününün önemi ve pazartesi günü gerçekleşen önemli hadiseler

Kızılelma Nedir, Neyi İfade Eder?

Kızılelma nedir, ne anlama gelir? Kızılelma kelimesinin sözlük anlamı nedir? Kızılelma neresidir? Kızılelma neyi ifade eder? Kızılelma kelimesi ile ilgili cümle

Maruf Kerhi Hazretleri'nin Cebinde Taşıyıp Sürekli Baktığı Ayet

Maruf Kerhi Hazretleri'nin sürekli cebinde taşıdığı kağıtta ne yazılıydı? Tekrar tekrar bakıp okuduğu kağıdın üzerinde yazılanı Prof. Dr. Ömer Çelik anlatıyor..

Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahyâ ve Hz. İsa'nın Kıssalarından İbret Veren Yönler

Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahyâ ve Hz. İsa'nın hayatlarından hayatımıza çıkarmamız gereken ders ve ibretler...

Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman'ın Kıssasından İbret Veren Yönler

Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman'ın hayatlarından ibret veren yönler...

Hazreti Musa ve Hz. Hârun'un Kıssasından İbret Veren Yönler

Hazreti Musa ve Hz. Hârun'un (a.s) hayatlarından ibret veren yönler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.