BİR MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA NASIL İSİM KOYMALI?

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) Yeni doğan çocuğa isim koymak, bir şahsa, sırtında hayatı boyunca taşıyacağı bir anlam etiketi yüklemektir. Bu sebeple isim koymadan önce, İslâm’ın isim koyma konusundaki tavrını öğrenmek gerekir.

Haber: Furkan Hasdemir

Yeni doğan çocuğa veya ihtida eden kimseye İslâmî geleneklere göre isim verilir.

İSLAM’DA ÇOCUĞA AD - İSİM KOYMA

Varlıkların birer sembolü demek olan adların ilk defa Allah Teâlâ tarafından Hz. Adem’e öğretildiği (bk. el-Bakara 2/33) bilinmektedir. İlk yaratılan şeyleri tesbite çalışan müfessirler, bu arada adı da söz konusu etmektedirler.

Türkler’in İslâmiyet’i kabulünden önce, animist inançta olmalarının ve tabiatta bazı varlıklara tapınmalarının etkisi ile, başlangıçtaki Türk isimleri yırtıcı hayvan, kuş ve dış tesirlere dayanıklı maddelerden seçilmiş, çocuklara Bozkurt, Arslan, Şahin, Doğan, Timur (Demir), Kaya ve Gökhan gibi adlar verilmiştir. Bu adlar çocukluk ve gençlik dönemlerinde olmak üzere iki safhada verilirdi. Doğumun hemen ardından çocuğa ad verilmez, bir yaşına girdikten sonra, Türk âdetlerine göre büyük bir şölen (toy) yapılır ve bu şölene katılanların en yaşlısı tarafından ad konurdu. Gençlik çağında alınan adlar, gösterilen bir kahramanlıktan sonra, hazırlanan bir toy merasiminde ve ileri gelen şahsiyetler tarafından verilirdi. Bu durum Dede Korkut Kitabı’nda, “Bir oğlan baş kesmese kan dökmese ad komazlardı” diye anlatılmıştır (I, 118, 120). Yine burada belirtildiğine göre Bayındır Han’ın oğlu Boğaç, adını bir boğa öldürdükten sonra almıştır (I, 83).

İslâmiyet’ten önceki Araplar da, hayatın zorlukları ve özellikle düşman karşısında dayanıklı, güçlü ve cesur olması, düşmanın gönlüne korku salması arzu ve düşüncesiyle çocuklarına Galib, Zâlim, Mukatil (savaşçı), Esed, Leys (arslan), Zi’b (kurt), Hacer (taş), Sahr (kaya) gibi adlar koymuşlardır. Yine bu devrin Arapları’nda her ferdin, adından başka bir de ilk erkek çocuğuna bağlı olarak baba olduğunu belirten bir künye*si, o şahsın kimin veya kimlerin çocuğu olduğunu gösteren bir nesebi ile o kimsenin doğduğu ve yaşadığı yeri veya mezhebini ifade eden bir nisbe*si, bazan da mesleğini açıklayarak şahsın daha iyi tanınmasını sağlayan bir de lakab*ı bulunmakta idi. Bunlardan başka, devlet ve ilim adamlarına sultan, imam, şeyh, hacı, hâfız gibi mansıplar (yüksek mevki, makam) verilmekteydi.

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı üzerinde durulmuş ve bazı rivayetlerde doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymak için en uygun zaman olarak gösterilmiştir. Bununla beraber Hz. Peygamber’in Mâriye’den doğma oğlu İbrâhim için, “Bu gece bir oğlum doğdu, ona dedem İbrâhim’in adını verdim” (Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 24) dediği, dolayısıyla doğumun birinci günü ad koyduğu bilinmekte ve bu yöndeki rivayetler diğerlerine nisbetle daha sahih kabul edilmektedir.

İSLAM’DA ÇOCUĞA İSİM KOYMA HAKKI KİME AİTTİR?

Bir defa bile olsa sesi duyulduktan sonra ölen çocuğa ad konulacağına, yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra defnedileceğine dair Ebû Hanîfe’nin ictihadı ile, ölü doğsa bile ona ad konup yıkanacağını belirten Ebû Yûsuf’un kanaati, çocuğa doğduğu gün ad konulmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Ad koymak için hadislerde tavsiye edilen akîka* kurbanı kesilecekse bunun doğumun yedinci gününe kadar tehir edilebileceği, böyle bir merasim yapılmayacaksa daha önce ad koymanın uygun olacağı belirtilmiştir.

İslâm’da çocuğa ad seçme ve ad koyma hakkı babaya aittir. Baba ölmüş veya hukukî tasarruflarda bulunmaktan menedilmişse bu hakkı anne kullanır. Doğumundan önce babasını kaybeden Hz. Peygamber’in adı annesi tarafından Muhammed olarak seçilmiş ve bu ad dedesi tarafından konulmuştur. Çocuğa ad seçilirken gayet titiz davranılması gerektiğini belirten Hz. Peygamber, “Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağırılacaksınız; bu sebeple kendinize güzel adlar koyun” buyurmuştur (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 61; Müsned, V, 194). İslâm hukukçuları bu nevi hadisleri dikkate alarak ad seçimi ile ilgili bazı hükümler tesbit etmişlerdir.

MÜSTEHAP (BEĞENİLEN, TAVSİYE EDİLEN, SEVAP KAZANDIRAN) İSİMLER

Söyleniş ve mâna güzelliği taşıyan, Allah dostlarını hatırlatan adlardır. Hz. Peygamber, Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah ve Abdurrahman gibi isimlerin Cenâb-ı Hakk’ı memnun edeceğini söylemiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 105-106; Müslim, “Âdâb”, 2), çocuklara peygamber adlarının verilmesini tavsiye etmiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 109; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 61) ve kendi adının da -künyesiyle birlikte olmamak şartıyla- alınabileceğini ifade etmiştir (bk. Müslim, Âdâb”, 1). Onun bu tavsiyeleri müslümanlar arasında bu nevi isimlerin geniş çapta yayılmasını sağlamıştır. Türkler Hz. Peygamber’e karşı duydukları derin hürmet ve sevgi sebebiyle, onun adını aynen almayı bir nevi saygısızlık kabul etmişler ve Muhammed adını Mehmed şeklinde söylemeyi uygun görmüşlerdir. Yine ona nisbet edilen Ahmed, Mahmud, Hâmid ve Mustafa adlarının müslümanlar arasında çok yaygın olduğu bilinmektedir.

HARAM İSİMLER 

Allah’tan başkasına kulluk mânası taşıyan isimleri ad olarak koymak haram sayılmıştır. İslâm’ın mukaddes saydığı şeylere kulluk mânası taşıyanlar da böyledir. Nitekim Hz. Peygamber, Abdülkâ‘be (Kâ‘be’nin kulu) adlı birinin ismini değiştirmiştir. Cenâb-ı Hakk’a mahsus olan isimlerin (bk. ESMÂ-İ HÜSNÂ), “abd” kelimesiyle birlikte olmayarak insanlar için kullanılması, zâhirî mânada da olsa tevhid inancını zedeler mahiyette görüldüğünden tasvip edilmemiştir. Arap olmayan müslümanların ve özellikle Türkler’in Raûf, Kadîr vb. isimleri kullanmaları, Abdürraûf, Abdülkadîr terkiplerini telaffuz etmenin güçlüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Araplar’ın Abdullah yerine Abduh adını kullanmasına benzeyen bu isim kısaltması tevhid inancını zedeleyici bir mahiyet taşımaz.

MEKRUH ADLAR - İSİMLER

Hz. Peygamber, putperestliği andıran ve İslâm âdâbına uymayan adların değiştirilmesini tavsiye etmiş, kendisi de “isyankâr” anlamına gelen Âsıye (عاصية) adındaki bir kızın ismini Cemîle, “elem, keder” anlamına gelen Hazn adlı bir sahâbînin adını da Münzir olarak değiştirmiştir. Peygamber’in hanımlarından olan Zeyneb’in ve ayrıca Ümmü Seleme’nin kızı Zeyneb’in adları Berre idi. Resûlullah “cömert, dürüst, itaatkâr” demek olan bu ismin bir insanın kendini tezkiyesi anlamına geldiğini söyleyerek onlara Zeyneb adını vermiştir. Ayrıca Firavun, Karûn gibi zalimlerin adlarını almayı da menetmiştir. Tâhâ, Yâsin gibi bazı sûrelerin başında bulunan harfleri isim olarak kullanmak da hoş karşılanmamıştır.

Hz. Peygamber’in bazı isimleri umulan iyiliklere işaret sayması (bk. TEFE’ÜL) sebebiyle olmalıdır ki Türk toplumunda çocuğu yaşamayan bazı aileler son doğan çocuklarına Yaşar, Dursun, çok çocuğu olanlar sonuncusuna Yeter, Songül, yalnız kız çocuklarına sahip olanlar da Döndü, Döne gibi adlar koyarak tefe’ül etmişler ve bu mânaların çocuklarında gerçekleşmesini arzulamışlardır. Bunda herhangi bir mahzur görülmemiştir.

MUBAH (HELAL) ADLAR 

Haram ve mekruh sayılan adların dışında kalan isimler mubah sayılır. Cebrâil, Mîkâil gibi melek isimlerinin alınması mubah sayılmış, ancak İmam Mâlik’in bunu uygun görmediği rivayet edilmiştir. Allah’a mahsus isimlerden olmakla beraber kullarda da bulunması arzu edilen âdil, nâsır, cevad gibi vasıfların yalnız başına ad alarak alınması mubahtır. Milliyet bakımından Arap olmayan müslüman kişilerin adları da İslâm inanç ve ahlâkına ters düşmedikçe değiştirilmemiştir. Selçuk, Alparslan gibi adlar bu kabildendir. Karahanlı Sultanı Satuk Buğra Han müslüman olunca Abdülkerim, oğlu Baytaş da Mûsâ adını almışlardır. Bugün Müslümanlığı kabul eden herkes, kendisine müslüman muamelesi yapılması isteği ve gayri müslimlere benzememe düşüncesiyle adını değiştirmekte ve bir müslüman adı almaktadır.

Hz. Peygamber’in birden fazla adının bulunduğunu bizzat belirtmesi (bk. Buhârî, “Menâkıb”, 17; Müslim, “Fezâil”, 124, 125), bir kimsenin birden fazla adının olabileceğini göstermektedir. Çocuğa ad koyarken, Peygamber’den rivayet edildiğine göre, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Nitekim Hz. Peygamber’in, torunu Hasan’ın adını koyarken kulağına ezan okuduğu bilinmektedir (bk. Tirmizi, “Edâhî”, 16; Müsned, VI, 9, 391, 396). Böylece çocuğun kulağına ilk defa İslâm’ın şiarı olan kelime-i tevhid ile birlikte kendi adı söylenmiş olur. Bu konu fıkıh kitaplarının “akîka” bölümünde ele alınarak işlenmiştir.

Kaynak: Özgü Aras, Diyanet İslam Ansiklopedisi

EN POPÜLER İSİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) yakın zamanda "İstatistiklerle Çocuk" adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre 2013 yılında, yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi; Yusuf, Berat ve Mustafa. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi; Mehmet, Yusuf ve Mustafa iken en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve.

Kur’an’da yer alan lakin“ücret” anlamına gelen "Ecrin" isminin üçüncü sırada yer alması, İslâm’ın yeni doğan bireylere isim koyma konusundaki hassasiyetini akla getiriyor. İslâmi ilimlerde tahsis yapmış uzmanlar, konulacak ismin anlamına bakılmadan sadece Kur’an’da geçtiği için konulmasını yanlış buluyor.

 ALEYNA VE ECRİN GİBİ İSİMLER KOYMAYIN!

bebek_isimleriVatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre 2009 yılında 8 bin 90 bebeğe 'Ecrin' adı verildi, bir o kadar sayıda da Aleyna. Bu isimlere popülerlik kazandıran ise kulağa hoş gelmeleri ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor olmaları. 'Dini referanslı isim verme' isteği, ebeveyni Kur'an'da yer alan her kelimeyi anlamı uygun olmasa da isim haline getirme yanlışına itiyor.,

Mesela Kur’an’da Aleyna kelimesi, “Vema Aleyna illel'belağ” (bizim üzerimize, tebliğden başka bir görev yoktur.) Âyetinde “üzerimize” anlamında kullanılıyor. Aleyna’yı cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, çocuğunuzun adının manası “üzeri, üzerine” oluyor ki bu da bir anlam taşımayan niteliksiz bir isim halini alıyor.

Yine Ünzile 'indirildi' manasını içeriyor. Yasin ve Fetih sûrelerinde geçtiği için tercih edilen Ecrin ise pek çok ailenin zannettiği gibi Allah'ın mükâfatı değil, “ücret” mânâsına gelmekte. İlahiyatçılar, Kur'an'da geçen her kelimenin isim olarak verilemeyeceğini söylüyor. İsim verilirken kelimenin anlamı bilinmeli, manası güzel değilse konulmamalı.

EFENDİMİZ KÖTÜ MANAYA GELEN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİRDİ

Bir Hadis-i şerif"inde "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın." (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi.

Peygamber Efendimiz, kötü mânâya gelen yabancı isimleri iyi mânâya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu'l-uzza)'yı, Allah'ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)'yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan'la düzeltti.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İSİM KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ 

87601Resulullah’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamber bol sütlü bir deve hakkında:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Mürre (acı)” diyince ona “Otur!..” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Harb” diyince, ona da: “Otur!..” dedi. Rasulullah (sav):

"Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da

Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona,

“Sen sağ” dedi. (Muvatta, İsti’zan 24) (sorularlaislâmiyet)

KUR’ÂN-I KERİM’DE GEÇEN HER KELİME İSİM OLARAK KONULABİLİR Mİ?

KUR’ÂN-I KERİM’DE GEÇEN İSİMLER

kuranda_gecen_isimler

EN GÜZEL İSİMLER

KUR’ÂN’DA GEÇEN İSİMLERDEN BAZILARI

Abd: Erkek ismi olarak kullanır.

Abd İsminin Anlamı:  Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.

 Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır.

Adil İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert;  Haklı, Hakka Uygun; Eşit, Eş, Müsavi;  Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı.

Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır.

Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst; Haklı, Hakka Uygun.

Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır.

Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel; Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil.

Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır.

Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren; Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi.

Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır.

Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen;  Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz.

Asiye: Kız ismi olarak kullanır.

Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon;  Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın); Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın; Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir.

Behçet: Erkek ismi olarak kullanılır.

Behçet İsminin Anlamı: Sevinç, Neşe;  Güzellik, Hoşluk; Şirinlik, Güleryüzlülük.

Behiç: Erkek ismi olarak kullanılır.

Behiç İsminin Anlamı: Şen, Neşeli, Güleryüzlü, Güleç

Behice (Behîce): Kız ismi olarak kullanılır.

Behice İsminin Anlamı: Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, Neşeli.

Burhan: Erkek ismi olarak kullanılır.

Burhan İsminin Anlamı:  Belge, Kanıt, Delil, İspat, Hüccet; Doğruyu Yanlıştan, Hakkı Batıldan, İyiyi Kötüden Ayırmak İçin Kullanılan Delil; İlahi Aydınlık, Hz. Muhammed, Kuran, İslam.

Cebrail (Cebrâil): Erkek ismi olarak kullanılır.

Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail: Vahiy Meleği, Ruhul Kudüs (Kutsal Ruh), Dört Büyük Melekten Biri.

Celal (Celâl): Erkek ismi olarak kullanılır.

Celal İsminin Anlamı: Yücelik, Ululuk, Haşmet, Heybet, Büyüklük; Değer, Şan.

Cennet: Kız ismi olarak kullanılır.

Cennet İsminin Anlamı: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak; Bahçe, Çok Güzel Yer.

Cevat: Erkek ismi olarak kullanılır.

Cevat İsminin Anlamı: Cömert, Eliaçık, Bağışsever, Hayırsever.

Cuma (Cumâ): Erkek ismi olarak kullanılır. Cuma İsminin Anlamı: Toplanma, Biraraya Gelme;  Cuma Günü, Perşembe’den Sonraki Gün, Haftanın Beşinci Günü;  Müslümanların Kutsal Günü, Haftalık Bayram;  Cuma Günü Kılınan Öğle Namazı; Kuran’ın 62. Suresi;  Cuma Gecesi veya Cuma Günü Doğan.

Fecir: Kız ismi olarak kullanılır.

Fecir İsminin Anlamı: Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi.

Firdevs: Kız ismi olarak kullanılır.

Firdevs İsminin Anlamı: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan.

Furkan: Erkek İsmi Olarak Kullanılır.

Furkan İsminin Anlamı:  Hak ile Batılı Ayıran, İyi ile Kötü ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Farkı Gösteren; Kuran, Kuran-ı Kerim; Kuran’ın 25. Suresi.

TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER

Erkek İsimleri  Kız İsimleri
Abdullah  Abide
Abdurrahim  Adalet
Abdurrahman  Afife
Abdurrauf  Ahsen
Abdülbaki  Âkile
Abdülfettah  Aksâ
Abdülgani  Aliye
Abdülhadi  Âmire
Abdülhakim  Arife
Abdülhamid  Asuman
Abdülkerim  Atike
Abdüllatif  Ayşe
Abdülmelik  Ayşe Nur
Abdülvahid  Ayşenur
Abdülvasi  Bahriye
Abdürrezzak  Bânu
Abdüssamed  Basiret
Abidin  Bedriye
Adem  Behiye
Âdil  Belkıs
Adnan  Besime
Affan  Betül
Agâh  Beyyine
Ahmed  Beyza
Ahmet  Büşra
Ali  Cahide
Âsaf  Canan
Âtıf  Candan
Azmi  Cavide
Bahaeddin Cemile
Bahri  Didar
Bayezid  Dilek
Bilal  Dürdâne
Bünyamin  Ecmel
Cafer  Elif
Cahit  Emine
Casim  Emîre
Celâleddin  Erva
Cemal  Esma
Cemaleddin  Esmân
Cemil  Esra
Cevad  Fahriye
Cevat  Faika
Cezmi  Fatıma
Cihad  Fatine
Cüneyd  Fayika
Davud  Feride
Ebubekir  Feyza
Ebuzer  Feyziye
Edhem  Firdevs
Eflak  Gülsüm
Ekmel  Habibe
Emanullah  Hacer
Emre  Hafize
Emrullah  Hafsa
Enes  Hâle
Enhar  Hâlenur
Enis  Halime
Enver  Halise
Esad  Hamide
Eyyûb  Hanife
Fahri  Hasene
Faik  Hasibe
Faruk  Hatice
Fatih  Havle
Fâzıl  Havva
Fehim  Hayriye
Ferdi  Hayrunnisa
Ferhan  Hesnâ
Ferhat  Hicret
Ferid  Hidayet
Feridun  Hilal
Ferruh  Hilye
Fethi  Huriye
Fevzi  Hümeyra
Fuat  Hüsniye
Furkan  İclâl
Gıyaseddin  İffet
Habib  İkbal
Habil  Kadriye
Halilİbrahim  Kamile
Halil  Keriman
Halis  Kevser
Haluk  Kübra
Hamdi  Leyla
Hami  Lübeyne
Hâmid  Lütfiye
Hamza  Mahbube
Harun  Mahsune
Hasan  Maide
Hayreddin  Makbule
Hayri  Maksude
Hayrullah  Mamure
Hızır  Masune
Hikmet  Mediha
Hilmi  Medine
Hulusi  Mefharet
Hurşid  Melahat
Hüdayi  Meldâ
Hüseyin  Meliha
Hüsnü  Melike
İbrahimHakkı  Mensûre
İbrahim  Merve
İhsan  Meryem
İlyas  Mesude
İrfan  Mesude
İsa  Mevhibe
İsa  Meysure
İshak  Mina
İskender  Mirac
İslam  Mualla
İsmailHakkı  Muhlise
İsmail  Muhsine
İsmet  Muhterem
İsrafil  Mûnise
Kadir  Mü’mine
Kadri  Müberra
Kadrihan  Mübine
Kamil  Mücella
Kâni  Münevver
Kasım  Münibe
Kaşif  Münife
Kâzım  Münire
Kemâl  Müzeyyen
Kemâl  Nabia
Kenan  Naciye
Kuddusî  Nadire
Lokman  Naime
Lütfi  Nazmiye
Mahfi  Nebahat
MahmudHakkı  Nebile
MahmudSami  Necmiye
Mahmud  Nedret
Malik  Nergis
Mansur  Neriman
Maruf  Nermin
MehmedAkif  Nesibe
Mehmed  Nesime
Mektum  Neşide
Melih  Nevide
Memduh  Nevrâ
Mesud  Nevriye
Mikail  Nevvare
Mirsad  Neyyire
Muhammed  Nezahat
Muhsin  Nezihe
Musa  Nezire
Musab  Nida
Mustafa  Nuran
Muzaffer  Nuriye
Müfid  Nüvide
Münif  Rabia
Müslim  Rahime
Nabi  Raika
Naci  Rânâ
Nadir  Ravza
Nafi  Raziye
Naif  Reyhan
Namık  Reyyâ
Nasuhi  Reyyan
Necati  Rukiye
Necdet  Rüveyda
Necib  Sabiha
Necmi  Sâbire
Nureddin  Sacide
Nuri  Safiye
Nurullah  Sahire
Nusret  Saide
Nüvit  Saime
Nüzhet  Saliha
Orhan  Salime
Oruç  Samia
Osman  Samiha
Ömer  Samime
Raci  Saniha
Rahmi  Saniye
Recaî  Sâre
Reha  Sariye
Remzi  Seda
Rıfat  Seha
Rûhi  Seher
Sabir  Selime
Sabri  Selva
Sacid  Sema
Sâdık  Semahat
Sadri  Semiha
Sadullah  Semina
Sadun  Semine
Safi  Semire
Said  Semra
Saim  Semure
Salih  Senâ
Sâlim  Sena Nur
Sami  Seniha
Sefa  Seniye
Seha  Sevda
Selahaddin  Sevde
Selman  Sevdiye
Semih  Sevim
Sevban  Seyyide
Seyfeddin  Sıdıka
Seyfullah  Sıdkiye
Sezai  Sûde
Sıddık  Süeda
Sinan  Süheyla
Sirac  Sümeyre
Suad  Süreyya
Suavi  Şadiye
Subhi  Şafiye
Süleyman  Şahide
Şaban  Şahika
Şadi  Şakire
Şafak  Şaziye
Şafi  Şebnem
Şakir  Şefika
Şâmil  Şerâre
Şehabeddin  Şeyma
Şemseddin  Şifa
Şemsi  Şükriye
Şerafeddin  Tayyibe
Şerif  Ümmügülsüm
Şuayb  Vecihe
Şüca  Vedia
Şükrü  Verâ
Taci  Verda
Taha  Vesime
Tahir  Yasemin
Tahsin  Yüsra
Talat  Zahide
Talha  Zahide
Talip  Zehra
Tarık  Zeynep
Ubeydullah  Zühal
Üftade  Zühre
Vahdet  Zülâl
Vasfi  Züleyha
Vecdi
Vehbi
Yahya
Yakup
Yaser
Yasin
YavuzSelim
YunusEmre
Yunus
Yusuf
Zafer
Zâhid
Zaim
Zekai
Zekeriyya
Zeki
Zihni
Ziya
Ziyaeddin
Zübeyr
Zülfi
Zülkarneyn

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

 • güzel

  Selamün aleyküm. Kızımın adını suden hüma koymak istiyorum. Bazı sitelerde Suden isminin Hz. Peygamberimizin cennetteki en sevdiği ağaç anlamına geldiği yazıyor. Fakat bazı sitelerde de Suden isminin başıboş , sorumsuz gibi kötü anlama geldiği yazıyor. yardımcı olabilir misiniz ?

  Ben oğlumun ismini ÖTÜGEN ve kızımın ismini DOLUNAY verdim Türkçe isimler kullanmak dinimize göre kullanmak günahmı bazı arabca isimlein Türkçe anlamıda taş kaya yel rüzgar gibi şeyler..

  Geçenlerde bir çocuk yuvasına uğradım çocukları çok sevdiğim için onlara tek tek isimlerini sordum işte ilginç gelen isimlerin başına Maya, Esila , Gibi isimleri duyunca çok şaşırdım Bu baba ve Anneleri çocuklarını isim koyarken hiç düşünmeden mi koyuyor yoksa bilgi eksikliğimi var . Baba ve Annenin veya büyük Babanın çocuklarına veya Torunlarına ismi koyarken çok iyi araştırma yapması gerektiğini düşünüyorum Tabiki Müslüman bir aile ise

  • Selamün aleyküm. Kızımın adını suden hüma koymak istiyorum. Bazı sitelerde Suden isminin Hz. Peygamberimizin cennetteki en sevdiği ağaç anlamına geldiği yazıyor. Fakat bazı sitelerde de Suden isminin başıboş , sorumsuz gibi kötü anlama geldiği yazıyor. Sizin bu ismin anlamı hakkında bilginiz var mi yardımcı olabilir misiniz?

  Karizmatik isimden ziyade çocuklarımıza koyduğumuz ismin şeri olarak uygun olup olmadığanı dikkat etmeliyiz. Çocuklarımız bize Rabbimizin emanetidir. Emanete sahip çıkıp çocuklarımıza güzel isimler koymak bizi ve çocuklarımızı hem dünyada karakter ve kişilik bakımından çok etkilediğini düşünüyorum.

  Anne ve babanın üzerinde çocuk haklarından biride çocuğa güzel dinimize uygun isimler koymaktır. Maalesef müslüman bir türk toplumu olarak çocuklarımıza isim koyarken yeterince dikkat ettiğimizi düşünmüyorum dinimize uygun olmayan çok isim var ve bu çocuklarımızın üzerinde çok etkisi var.

  Mirsad ve Enhar isimleri nadir olup anlamları güzel olan isimlerdir. Erkek çocukları için tercih edilebilir.

  Slm değerli bilgileriniz icin teşekkür ederim

  Nida isminin anlami seslenis fakat dinen uygunlugu nedir ? Onerir misiniz ?

  Dinimizde anne ve babanın çocuk üzerinde hakları olduğu gibi çocuğunda anne baba üzerinde hakları var bunlardan biri de çocuğa güzel isim koymaktır. Maalesef günümüzde çok müslüman çocuğun ismi dinimizde yeri olmayan ismlerle dolu. Çocuğun ismi kişilik ve karakterinin %40 ına etki ediyor. Anne ve babaların çocuklarına isim koyacakları zaman iyi araştırmaları gerekiyor.

  Hocam merhaba benim adım Oğlumun ismini Umut koydum bu isim uygun mudur.

  Benim üç çocuğum var bunların isimleri Merve, İdris Numan ve Abdülhakim' bu isimler konusunda her hangi bir sıkıntı var mıdır hocam?

  hocam asaf emre koymak istiyorum uygunmu

  Ben çocuğuma atahan yada atakan koymak istiyorum ama tam emin değilim hoşuma gitti ama İslam dinine uygun düşermi onu bilmek istedim

  Bayezid yazmışsınız anlamı nedir peki.

  Ben oğlumun adını Taha Eymen koydum. Rabbim hayırlı ömür nasip eder Insallah.

  Selamunaleykum Kızım olacak inşallah adını amine koymayı düşünüyorum. Acaba uygunmudur . Yanına ek isim koymayı düşünğyorum acaba ne olabilir

  Oğluma adaf ali ismini koymak istiyorum adaf peygamber ismi çok beğendim ama anlamı ne ve caizmi acaba

  Selamın aleyküm hocam benim 3 ay sonra bir kızım olacak Rabbim nasip ederse kızıma Nil ismini koymayı düşünüyoruz hz.Musa a.s in hikayesini okuduktan sonra bu ismi koymaya karar verdik ve Nil nehrinin geçtiği yerleri bereketlendirdigi ve kaynağının cennetten geldiği rivayet edilmekte bunlar ne kadar doğru bilmiyorum ama isim olarak bir sakıncası var mıdır niyetimiz bu şekilde şimdiden Allah razı olsun. ..

  3 ay sonra Rabbimin izniyle oğlum olacak ıbrahim eymen koymak istiyoruz nasıl olur sizce?

  Merhaba ,mart başında doğacak kızım için isim arıyorum.Ela,Meyra,Ece,Nil dusundugum isimlerden.İsin içinden cikamiyorum.Yardimci olur musunuz?Başka isim önerileri de alabilirim.İlk kızımın adı Zeynep.Esimin adı Sedat.

  MRB HOCAM BEN KIZIMA BUSE İSMİNİ VERDİm KIZIM 12 YAŞINDA İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM. NE TAVSİYE EDERSİNIZ

  Selanik aleyküm. Ahmed Cihad ismini düşünüyorum. Mevlam nasip ederse inşaAllah.

  Ne kadar zor işmiş isim seçmek. Seç seç karar veremiyorum. Bu gidişle ben ancak nüfusta karar veririm.

  berat ismi konulması caizmi kuranda geçiyormu

  Oğlumuzun adını Samet koymak istiyoruz bir sakıncası varmı. Saygılar...

  • Abd eki ile kullanmak gerekiyor örnek abdussamed

   • Selamün Aleyküm Eyüp Bey, Abdülşems de faziletli bir isimdir. Allah-u Teala'nın (cc) yüce isimlerinden birini taşıyor diye biliyorum.

  isimlerle dalga geçenler var ne yazıkki ve bu da psikolojik sorunlara neden oluyor .

  Hayırlı bayramlar, Allah nasip ederse bizim de bir kızımız olacak. İsmini Reyyan Rana koymak istiyoruz. Fakat Rana isminin anlamını bir yerde ahmak, ebleh kadın olduğunu okuduk. Sizin bu ismin anlamı hakkında bilginiz var mi bize ne tavsiye edersiniz?

  Merhaba, teyzemin bir kızı olacak ona Alina ya da Ela ismini koymak istiyor islama uygun mudur? Teşekkürler.

  Elif ismi dinimizde degeri nedirrr.........saygilar

  merhaba bi kızımız olacak kısmetse onun adını Perihan Miray koymayı düşünüyoruz. miray ismi hakkında yorum alabilir miyim sizden. perihan ismini mecburiyetten koyuyoruz.

  çocuğa yunan mitolojisindeki herhangi bir tanrının ismini koymak caiz midir?

  • Bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Roma veya Yunan mitolojisinde geçen bir tanrının ismini vermek güzel bir eylem değildir. Böylelikle Allah'ın tek olduğunu inkar etmiş oluruz. Yani Defne, Lara, Melis(a) gibi isimler ne dinimize ne kültürümüze uygundur.

  Merhaba ben kızıma ebrar ismini koymak istiyorum anlamı nedir dinen uygunmudur

  Selamün aleyküm Hocam ben oglumun Adını ilk dogdugunda furkan burak koydum kulana okunan isim ama ismi sonradan degistirdik berkay oldu anlamı nedir ve dinen bir sakıncası varmıdır. Tesekkurler.

  Biz Beril düşünüyoruz Beril ile ilgili tavsiye göremedim. iyimidir ?

  Hocam bir kız çocuğumuz olcak inşallah biz de Ecrin koyacağız anlamı sevap karşılığı anlamı bazısıda öyle değil diyor ecrin anlamını bana açıklarsanız sevinirim facebbokta bayram kiraz diye yaz çıkar bana oradan yaza bilirsiniz yada bize 4 5 tane dini isim söylerseniz sevinirim saygılar

  hocam merhaba ben kizima 3 isim koydum güldenur güneş uygunmudur ilk defa bir cocugum oluyor guldenur kizkardesimin huyuna gitsin diye güneşide dayisi istedi diye koyduk uygunmudur basimizda bir buyumuz yok...

  Hayırlı günler.kızım 2 yaşında ona bade sultan adını verdik.ama kuranda olan bir isim koymak istediğim için kulağına elif ismini okuttum.doğru olanı mi yaptım sizce.şimdiden teşekkürler

  • Merhaba bende sizin gibi kulağına Elif okuttum nufusta Yasemin olarak koydum

  Selamun alaykum çocuğa bilalubeyde ismini dusunuyoruz çoğu kişi ismin ağır geleceğinden bahsediyor sizcede ağır gelirmi lütfen yardımcı olurmusunuz

  Hocam kız çocuguna iki isim koymak agır gelirmi düşüncesi var koysak bile bir arapça bir de türkçe isim mi koymamız uygun olur . İki arapça isim yan yana kona bilirmi.

  Selâmün aleyküm Bi kızım olacak inşallah ben ZÜHRE düşündüm isim olarak sabah yıldızı, en parlak yıldız ve arapça çiçek anlamları na geldiğini öğrendim acaba uygun olur mu başka

  selamünaleyküm bi oğlum olacak vve ne isim koyacağıma karar veremedim. dinimize uygun kulağa hoş gelen tek isim tavsiye edebilir misiniz?

  Merhabalar inşallah bir kız evladimiz olacak. Rânâ ismini dusunuyoruz. Manasi hakkinda bilgi verirmisiniz

  Selamünaleyküm yaklaşık 2 aylık bir kızım var ismi Buğlem. Fakat bu ismin caiz olmadığı hakkında söylentiler var..Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim

  Ecrin ismi için ücret anlamına geliyor demişsiniz.Tamamen yanlış bir yorumlama.ücret ile sevap aynı anlamamı gelir lütfen insanları yanlış bilgilendirmeyelim .Ecrin ecir kökünden gelmektedir oda sevap anlamındadır.

  • sizin de ifade buyurduğunuz gibi sevap, ücret anlamına gelir.

  Belinay ismi caizmidir kuranda geçiyormu acaba

  Selamûn Aleyküm hocam 1 ay sonra inşallah 3.kızım olucak eşim ismini mekselina istiyor Israrla,bende kararsızım sizce bu ismi koymak doğru mu ?

  Rabbim nasip ederse bir erkek evladım olacak. ismini yusuf koymak istiyoruz inşallah. anlamı nedir acaba.

  Kızımızın ismini elis koymayı düşünüyoruz ama caizmidir bilmiyoruz. Yardımcı olursanız çok seviniriz.

  Kizima saf berrak temiz anlaminda olan Duru ismini koymak istiyorum dinen uygun mudur sizce...

  hocam oğluma afşin ismini vermek istiyorum uygunmudur

  kızıma rana koymak istiyorum uygunmu

  Öğrenmek istiyom

  Merhabalar ogluma uc isim yani mustafa efe nadir koymak istiyorum uygun mudur acaba

  Selaminaleykum. Ben kız ismi olarak Asya düşünüyorum smanası ne bilmiyorum ve uygunmudur

  Ogluma YASİR ismini koymak istiyorumm uygunmudur

  Selamın aleyküm hocam benim 3 ay sonra erkek evladım olacak ben eymen koymak istiyorum sizce dinimize uygun mudur eymen mekke nin alınişi sırasında müslüman olan bir sahabenin ismi olarak biliyorum bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim şimdide alan razı olsun

  Hayırlı günler hocam rabbim kısmet ederse az bi zaman sonra bi oğlum olucak 2 isim arasında kararsızım ömer veya akif yada ikisi birden nasıl olur sizinde fikrinizi almak istiyorum peygamberimiz s.a.v oğullarına verdigi isimleride düşünüyorum sizde bi tavsiyede bulunur yardımcı olursanız sevinirim.

  Benim oğlumun adı yiğit efe fakat kuranı kerimde geçmemekte diye biliyorum bir vebali varmıdır ayrıca allah nasip ederse bir evladım daha olacak erkek olursa kerim koymamda bir sakınca varmıdır

  Selamun aleykum hayirli bereketli günler inşallah. Benim allah nasip ederse bebeğim olacak cinsiyeti belli değil bir kiz bir tane de güzel erkek ismi rica edecektim

  S.a hocam bızım oglumuz olcak bır hafta mız var daha ısım bılamadık miraç uygunmudur yada miraç emir

  • Benim kardeşimin adı emir miraç ama kendine çok ağır geldi ismi sürekli hastalıkla uğraştı bence çok ağır isimlerde kullanmayin

  Selamın aleyküm Bizim de Rabbim nasip ederse 1 ay sonra erkek çocuğumuz olacak Berat muhammed düşünüyoruz nasip olursa iki isim çok ağır gelir mi kafamıza çok takıldı bebeğimiz taşıyabilir mi ? Cevap verirseniz sevinirim. Iyi geceler.

  Selamun aleykum Bizim bir iki hafta icersinde kizimiz olcak insallah. Ismini IREM düsüyoruz, dinen bir sakincasi varmi? Ve anlamini ögrenebilirmiyim? Oglumuzun adi Emir, ona uymasini istiyoruz. Hayirli günler

  • Canım bildiğim kadarıyla irem ismi yalancı cennet bahçesi anlamina geliyor koyma derim ama koyduysanda hayirli uzunn ömürleri olur insaallah :)

  Hocam iki ay sonra kızım olacak inşallah ama isim konusunda çok kararsız kaldık Züleyha ismini düşünüyoruz ama dinen uygun olur mu bilemedik yardımcı olursanız seviniriz.

  hocam 2 yaşında kızım var ismini belinay koyduk anlamını öğrenmek istiyorum anlamının iyi olmadığını söylüyorlar Allah rızası için bizi aydınlatırmısınız şule isminin anlamını öğrenmek istiyoruz Allaha emanet olun

  Hocam bir ay once kizim oldu.kübra ismini koydum.bazilari buyuk manasina geldigi icin kubralar kibirli basina buyruk oluyo diyorlar.dogru mu

  Bebek sahibi olmadan once bir cocugum olursa "x" ismini koyacagim demek, bu sekilde soz vermek veya Allaha dua etmek ve bu ismi koymamak caiz olur mu? İsim koyulmazsa hukmu nedir, ne yapmak gerekir?

  tavsiye edilen isimler arasında nida ismi var benim bildigim manası haykırış sesleniş sırf bu yuzden kızıma bu ismi vermek istedigim halde veremedim bu isim konulabilirmi yani sakıncası yokmu cevap verirseniz sevinirim

  Hocam erkek çocuğum olursa ismini Yuşa koymak istiyorum. Uygun mudur?

  Asya ismi uygundur

  Iki ay sonra kızım olacak eşim annesinin ismini koymak istiyor kayınvalidemin ismi cennet yanına bir isim daha koymak istiyorum yardımcı olurmusunuz ..

  Slmın aleyküm 2hafta sonra kizim olucak rabbim izin verirse esila ismini düşünüyorum arastirdim kuranda akşam vakti diye geciyormus anlamli bi isim değil ama hoşuma gidiyor ahirette bu isimden sorumlu olurmuyuz

  Merhaba Rabbim kısmet ederse bir kız evlat sahibi olacağım inşalllah benim sorum şöyle bir kaç kişiden duyduğum çocuğa isim konmadan önce ebcet hesabı yapılması gerekiyormuş bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

  • Slmın aleyküm 2hafta sonra kizim olucak rabbim izin verirse esila ismini düşünüyorum arastirdim kuranda akşam vakti diye geciyormus anlamli bi isim değil ama hoşuma gidiyor ahirette bu isimden sorumlu olurmuyuz

   • Bende arastiriyorum kuranda gecmesi onemli degilmis peygamber efendimiz (sav) anlaminin guzel olmasi gerektigini soluyor sadece turkcede degil arapcada da anlamli olmasi gerekiyormus.kulagina kim ezan okuyorsa onada sorgu varmis..isterseniz iyi bir ehli sunnet yasayan hocaya sorun.Rabbim saglikla kucaginiza almayi nasip etsin insallah ..

  Kizima Zeynep ismini koymak istiyorum ama Zeynep isimliler inatci asi huysuz oluyor diyorlar.isim karekteri etkilermi varmidir boyle bisey

  • Zeyneb ismi, Peygamber Efendimiz'in kendi kızına verdiği bir isimdir ve güzeldir. Bir peygamber kızının ismi olduğunu bilerek kızınıza bu ismi verirseniz inşallah karakter ve şahsiyeti de ismi ile müsemma olacaktır. Kişinin karakter ve şahsiyetini etkileyen birçok neden vardır. Yalnızca isimleri bu konuda sorumlu tutmak yerinde bir davranış değildir. Ki öncelikle bu karakter ve şahsiyet inşasında anne ve babanın rolü daha önemlidir. Umarız sâliha bir evlat olur. Selamlar.

   • 1 ay kadar sonra bizimde bi erkek evladımiz olacak insallh...Sizden hem kulağa hoş gelecek....hemde kuranda geçen anlamı iyi olan bi isim önerme nizi Istiyorum. .Şimdiden Allah razı olsun

  Selamlar, Nisan ayı içerisinde bir oğlumuz olacak, eşimle beraber isim arayışı içerisindeyiz. Üzerinde çok durduğumuz bir isim OĞUZHAN sizce uygun mudur? Saygılarımla,

  selamünaleyküm hocam bizim mayısta rabbim nasip ederse kızımız olucak bir türlü isimde karar veremedik. siz bir isim önerirseniz çok mutlu oluruz . teşekkürler...

  • İsimler çocuğun karakter ve şahsiyet gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir. Kimden esinlenerek yola çıktığınızı iyice tetkik ederseniz daha iyi olacaktır. Zira ismini verdiğiniz kişinin karakter ve şahsiyeti de çocuğunuza etkisini gösterebilir.

   • Selamünaleyküm Erkek çocuğum olası İNŞALLAH ismini Aslan koymak istiyorum. Dinimize uygun isimi ASLAN İSMİ

  selamun aleykum hocam benim bir oglum var adi emirhan simdi bir evladim daha olucak nasipse erkek olursa eyüphan koymak istiyorum kiz olursa hic bi fikrimiz yok bize kendide manasida guzel bir isim soylermisiniz birde bu koydugum isimler sizce nasil dogrumudur guzelmidir fikirlerinizi soylermisiniz simdiden tesekkur ederim...

  Selamun aleyküm.hocam nasipse bir erkek evladımız olacak.ismini Yaser Vakkas koymayı düşünüyoruz.sizce nasıl bir isim olur sakıncası varmıdır.saygılar

  Benim bir kızım vat ve onun adını selin koymak istiyorum acaba selinin manası ne dini isimmidir.teşeķkürler

  • Selin bir Türk ismidir. Orta Asya'dan gelmektedir. Fakat size tavsiyem İslam ismi kullanmanızdır. Selin isminin anlamı: Gür akan sudur.

   • Aynen katılıyorum Ayhan kardeşim. Bugün pek çok kimse çocuğuna İslami isim diye arapça isim veriyor. Türk çocuğuna Türkçe isim vermek kadar doğal birşey varmıdır? Neden illede islam ismi kullanmamız tavsiye ediliyor? Kaldı ki çocuklara islam ismi kullanmamızı tavsiye eden 'Süleyman' bey'in isminin kökeni de (her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de geçsede) İbranicedir, yani bir yahudi ismidir. Şimdi Süleyman bey'in ismi İslami'midir, İbrani'midir? Bence bunun hiçbir önemi yoktur, Süleyman ismi bizim dilimize uygun geleneklerimize ters düşmeyen güzel bir isimdir. Dolayısıyla bence çocuğumuza isim vereceksek önce kendi dilimize uygun ve mümkünse geleneklerimize ters düşmeyen güzel bir isim vermemiz çok daha uygundur. İslami isim diyip arapçayı dayatmanın manası yoktur!

  SELAMUN ALEYKUM, ben ve esimin bir kiz cocugu olacak ALLAH nasip ederse 13 gun sonra biz bir turlu isim bulamamistik sizin vesileniz ile kizimiza sizin sitenizde gordugumuz " FIRDEVS " ismini bebegimize vermeye karar verdik. tesekkurler. ALLAH RAZI OLSUN sizden .

  Selamun aleykum isimlerle ilgili açıklamalarınızı okudum. Bu konuda bilgilendirdiginiz için Allah razı olsun. Yalnız Cebrail aleyhisselamin adını erkek adı olarak kullanılır düşüncesi noktasında dikkat etmemiz gerekiyor. Zira Cebrail aleyhisselam bir melektir ve meleklerin bir cinsiyeti olmadığına iman ediyoruz. Bizim bir erkeğe veya bir kıza herhangi bir melek ismi vermemiz (melek diyede birini isimlendirmemiz) meleklere bir cinsiyet nisbet etmek anlamına geldiğinden bu isimleri kullanmama noktasında nasihatlesmek istedim. Selametle..

  • Bacım Cenabı Hakkın isimleride erkeklere verilir haşa Cenabı Hakk erkek mi??? bunun gibi melek isimleride erkeklere verilir.Uygun ve doğru olanda budur ve binlerce yıldır da uygulama ve geleneklerde böyledir...

   • Cenabi Hakkin isimleri tek basina isim olarak verilmez guzel kardesim "Abd" ön eki ile birlikte verilir. Abdurrahman,abdulsamed ,abdulbaki gibi.

   • Islam geleneklere gore degil kuran ve sunnete gore yasanir meleklerin isimleri insanlara verilmez aksi takdirde meleklere cinsiyet addetmis olursunuz Necm Suresi, 27. ayet: Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekler i dişi isimlerle isimlendiriyorlar. "Kendileri Rahmân’ın (itâatkâr ve şerefli) kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışlarına şâhid mi oldular? Onların (bu asılsız) şâhidlikleri yazılacak ve (bu hususta) sorguya çekileceklerdir." (Zuhruf, 19

  • selamun aleykum bende bıkonu arzetmek ıstedım cocugumuza koymus oldugumuz ısım uyumu nasıl olmalı mesela ben kızıma emıne erva koydum uygun olup olmadıgı hakkında arastırmalarım sonucunda muspet bıseye ulasamadım uygunlugu hakkında bılgılenmek ısterım bırde oglumun ısmı ahmet enes bılgılendırırsenız sevınırım allah razı olsun

  • O zaman kadir.. Hamit. Kerim. VS...... Allan C.C esmaül hüsna isimleridir ve hep erkeklere verilir. Senin mantıktan gidersek. Öyle çıkılmaz bu iste. Zira Cebrail erkek insan kılığında geldiği geldiğinde olmuştur.

   • Allahin isimleri tek basina vermek uygun degildir. "Kul" manasinda "abd" on eki ile birlikte verilir. Abdulhamit abdulkerim VS... olacak dogrusu.

Yorum Ekle