sadaka   (3332 içerik bulundu)

Zekat ve Sadaka Vermenin Hikmetleri

Zekat nedir? Zekatın miktarı ne kadardır? Zekat ve sadaka neden verilir? İslam’da zekat ve sadaka vermenin hikmetleri...

“Ben Mutlaka Bir Sadaka Vereceğim” Diyen Adamın Kıssası

Peygamber Efendimiz'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizlere ulaştırdığı kıymetli kıssa ve kıssadan çıkarmamız gereken dersler...

Sadaka Malı Eksiltmez

Sadaka vermenin önemi ve fazileti nedir? Allah (c.c) adabıyla ve emredildiği gibi sadaka verenleri nasıl mükafatlandıracak? İnfâkın mala bereket getirdiğini açı

Allâhʼa Sadâkat Gösteren Îman Kahramanları

İnsanlık tarihi, azıcık bir dünyevî menfaat için hak ve hakîkatten saparak âhiretini satan din bezirgânlarına da şâhit olmuştur; bunun zıddına, canları pahasına

Evlatlar Anne-Babalar İçin Nasıl Sadaka-i Câriye veya Seyyie-i Câriye Olur?

Hayırlı evlat yetiştirmek sadaka-i cariye midir? Evlatlar, anne-baba vefat ettikten sonra nasıl sadaka-i câriye veya seyyie-i câriye olur?

İhlâs İle Verilen Sadakanın Etkisi

İhlâs ile verilen sadakanın insanlar üzerindeki etkisi ve tesiri nedir? İhlas ve güzel bir niyetle sadaka veren bir adamın üç farklı hayat etkisi...

Zekat, Sadaka, İnfak ve Hikmetleri

Zekat nedir veyahut ne demektir? Zekat ve sadaka vermenin, infak etmenin hikmetleri nelerdir?

Fıtır Sadakası (fitre) Nedir?

Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ile ilgili hadisler nelerdir? Fitre ile yükümlü olmak için gereken şartlar nelerdir? Fitre nelerden verilir? Fitre kimlere

Sadaka Nedir? Sadaka İle İlgili Ayet ve Hadisler

Sadaka nedir? Sadakanın önemi nedir? Sadakanın çeşitleri nelerdir? Sadaka vermenin faziletleri nelerdir? Kuran'da geçen sadaka ayetleri ve Hadis-i şerifler nele

Fıtır Sadakası (Fitre) Nedir? Ne Zaman Verilir? Kimler Vermekle Yükümlüdür? Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası ne zaman verilir? Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Fıtır sadakası kimleri verilir? Kimlere verilmez? Fıtır sadaka

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.