oru   (28048 içerik bulundu)

Erkeğin Ailedeki Sorumlulukları Nelerdir?

Erkeğin ailedeki sorumlulukları nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, erkeğin ailedeki mesuliyetlerini maddeler halinde açıklıyor.

“Sizler İçin Fakirlikten Korkmuyorum...” Hadisi

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadisi şerifte ümmeti için neden korktuğunu söylüyor? Efendimizin (s.a.v) bizim için endişelendiği hadise nedir? Bugün hangi durumda

İmam Ebu Hanife’nin 5 İşareti İçin Yaptığı Rüya Yorumu

Abbâsî halîfelerinden Ebû Câfer Mansur'un rüyasında Azrâil’i (a.s.) insan silüetinde elle beş işareti yaparken görmesi ve İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu beş

Çocuklarımızı Ahir Zamanın Fitnelerinden Nasıl Koruyabiliriz?

Hz. Meryem’in (a.s.) annesi, Hanne, kızını (Meryem’i) nasıl yetiştirdi? Bir çocuğu yetiştirirken nelere dikkat edilmelidir? Çocuklarımızı zamanın fitnelerinden

Uhud Savaşı’nda Peygamberimizi Koruyan Kadın Sahabi

Uhud Savaşı’nda Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’i koruyarak, O’nun (s.a.s.) medhine ve iltifâtına mazhar olan Ümmü Umâre’nin (Nesîbe binti Ka’b) kahramanlığı...

Vahiy Esnasında Görülen Haller Nelerdir?

Vahiy esnasında görülen haller nelerdir? Madde madde vahiy esnasında görülen durumlar...

Bize Ne Oluyor ki Bu Vefat Eden Kişi Gibi Düşünmüyoruz?

Ölen bir kişi dünyaya tekrar dönmek ister mi? Vefât eden kimse ne düşünür? Hayatı tefekkür ettiren defin...

Anne-Babanın Sorumlulukları Nelerdir?

Aile nasıl bir kurumdur? Annelik-babalık rolü nasıl olmalıdır? Çocuğun eğitiminde anne mi önemlidir baba mı? Bir çocuğu yetiştirmede anne-babaya düşen sorumlulu

Peygamberimizin Ölümü İle İlgili Görüşler Nelerdir? Hangisi Kur’an’a Daha Uygundur?

Pozitivist düşünceler sebebiyle Peygamberimiz’in herhangi bir beşer gibi ölü olduğunu söyleyenler var. Bir de ölmedi diyenler var. Bu iki görüşün hangisi Kur’an

Müslüman Müslümandan Sorumlu mudur?

Müslüman diğer Müslümanlardan sorumlu mudur? Müslüman diğer birMüslüman hakkında; “Ondan bana ne!” diyebilir mi?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.