iman   (11637 içerik bulundu)

İmanın Sahih ve Makbul Olmasının 3 Şartı

İmanın sahih ve makbul olmasının şartları nelerdir? Sahih ve makbul bir imanın 3 şartı...

Hz. Ebûbekir (r.a.) Nasıl Bir İmana Sahipti?

Hz. Ebûbekir (r.a.) nasıl bir imana sahipti? İman bütünlüğü açısından Allah Rasûlü’nün ashabı içinde en kuvvetli olanı Hz. Ebûbekir’in (r.a.) sebatkârlığını gös

İman ile Amel Arasındaki İlişkiye Örnek

İman ile amel arasında nasıl bir ilişki vardır? Diyanet, İslam inancında iman-amel ilişkisini örnekle açıkladı.

Peygamberimiz, İman ve İstikamet

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesi “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” başlığıyla yayınlandı.

Ehlullahı ve Ehl-i İmanı Sevmek

Âyet-i kerîmede bildirildiğine göre mü’minler kimleri sevip dost edinmelidir? Ehlullâh ve bütün ehl-i îmânı neden sevmeliyiz? Ehlullâh ve bütün ehl-i îmâna muha

İman Nedir, Kaça Ayrılır?

İman nedir veyahut ne demektir? İman kaça ayrılır? “İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir” neden söylenmiştir?

Vefât Ânında İnsanın Îmânlı Gitmesi İçin Şeyh Yardımda Bulunabilir mi?

Tasavvufta “vefâtı ânında insana îmânlı gitmesi için şeyhinin yar-dımcı olacağı” söylenmektedir. Bu duruma göre Peygamberimiz (s.a.)’in amcası Ebû Tâlib’e vefât

İman ve İbadette Sebat Etmek İçin Okunacak Dualar

Peygamber Efendimizinde okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği iman ve ibadette sebat etmek için okunacak dualar, Arapça Türkçe okunuşları ve anlamı...

İbadetler ve İman Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır ?

İman nedir? İbadetler ve iman arasında nasıl bir ilişki vardır? Prof. Dr. Halit Çalış cevaplıyor...

“Üç Şey İmandandır” Hadisi

Peygamberimizin (s.a.s.) “Üç şey imandandır” hadisiyle belirttiği şeyler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.