hac   (6205 içerik bulundu)

Gümrük veya Hacizli Malları Almak Caiz mi?

Gümrük veya hacizli malları almak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

2024 Yılı Hac Ön Kayıtları Başlıyor

​2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 13 Eylül'de başlıyor.

600 Bin Kişinin Haccının Kabul Edilmesine Vesile Adam

Şam’da Ali bin Muvaffak isminde, hacca niyet edip de gidemeyen bir ayakkabı tamircisinin, 600 bin kişinin haccının kabul olmasına vesile olan sâlih ameli...

Muhacirler ve Ensar’a Güzelce Tabî Olan İhsan Sahipleri

Âyette zikredilen, “Muhâcirlerin ve ensarın ilkleri ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur” iltifatına mazhar olan kimseler...

Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Kimdir?

Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri kimdir? Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen ve Anadolu’nun İslamlaşmasına vesile olan Hak dostlarından Hacı Bektaş

Muhâcirlere Ne Kadar Ensâr Olabiliyoruz?

Muhâcirlere ne kadar ensâr olabiliyoruz? Muhâcire ensar olmak için onlara üzülmek yeterli midir?

Ali Ulvi Kurucu Hoca'dan Bir Hac Hatırası

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Ali Ulvi Kurucu Hoca'nın hac ibadetindeyken başından geçen bir hadiseyi anlatıyor...

Hacıların Yurda Dönüşleri Sürüyor

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Hacılar Medine'de Kutsal Mekanları Ziyaret Etti

Mekke'de hac farizasını yerine getirerek hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklardaki ikinci durakları Medine'de, ibadetlerinin yanı sıra kutsal mekan ve alanlar

Türk Hacı Kafilelerinin Tamamı Kutsal Topraklara Ulaştı

Türkiye'den ilk kafilenin 30 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye vardı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.