MEZHEP   (907 içerik bulundu)

Mezheplere Göre Abdestin Farzları Nelerdir?

Abdest almada mezhepler arası farklılıklar var mıdır?

Mezhepler ve Alimler Arasındaki İhtilafı Nasıl Anlamalıyız?

Mezhepler ve alimler arasındaki ihtilafı nasıl anlamalıyız? Halit Çalış Hoca Erkam Tv Youtube kanalında cevaplıyor...

Mezhep Farklılığı Evliliğe Engel midir?

İslam’da evlilik nedir? Farklı mezheplere mensup olmak evliliğe engel midir?

Bidat Denilince Ne Anlaşılmalıdır? Bidatler Mezheplere Göre Değişir mi?

Bidat ne demektir? Bidat denilince akla ne geliyor? Bidatler mezheplere göre değişir mi? Prof. Dr. Halit Çalış cevaplıyor...

İslamiyet'teki Farklı Mezheplerin Hikmeti Nedir?

Mezhep nedir? Dört hak mezhep hangileridir? İslamiyet'teki farklı mezheplerin hikmeti nedir? Prof. Dr. Halit Çalış cevaplıyor...

Hanefi ve Şafi Mezheplerinin Kaza Namazı Konusundaki Farkı

Kaza namazı var mıdır? Şafi ve Hanefi mezheplerinin kaza namazı konusundaki farkı nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in Mezhepler ve Dini Akımlar Hususundaki Farklılıkları

Yahudilik Hristiyanlık Ve İslamiyet’in mezhepler hususundaki farklılıkları nelerdir?

Mezheplere Göre İman-Amel İlişkisi Nedir?

Mezheplere göre iman-amel ilişkisi nedir? Mezheplerin iman-amel ilişkisi hakkındaki görüşleri...

İtikadi Mezhepler Nelerdir?

İtikad nedir? Akide ne demek? İtikadi mezhepler nelerdir? İtikadi mezheplerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir? Ehl-i sünnet ve’l-cemaat nedir? Ehl-i sünnet mezh

Mezheplere Göre Seferinin Durumu ile İlgili Meseleler

“Seferînin durumuna ne dersiniz? Yalnız başına kılınca iki rekât mukîm bir imama uyunca dört rekât kılıyor?” sorusuna İbn Abbas’ın verdiği cevap.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.