YAHUDİLER SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İ NASIL BİTİRDİ?

0

Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamît mesnedsiz şekilde neden “kızıl sultan” lâkabıyla anılmıştır? Yoksa Filistin’e yerleşip, orada ikâmet etmeleri mukâbilinde Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemeyi Sultan II. Abdülhamît’e arz eden meşhur siyonistlerin, o gün padişahtan istediklerini alamamaları sakın bu karalama kampanyasında etkili olmuş olmasın!..

Sultan II. Abdülhamît devrinin gâilelerinden biri de o sıralarda filizlenmeye başlayan yahûdî me­se­lesidir. Teodor Hertzel, İsviçre’nin Bazel şehrinde ilk siyonist kongresini toplamıştı. Daha önce yazdığı “Yahûdî Devleti” isimli kitabıyla dün­ya yahûdîlerinin Filistin’de yeniden toplanmaları gerektiği yolunda teşebbüse geçti. Bu gâye için o gün dün­yanın en büyük zengini olan yahûdî Roçilt âilesinin desteğini sağladı. Onun nâmına iki kere Türkiye’ye geldi ve yahûdîlerin Filistin’e yerleşip orada ikâmet etmeleri mukâbilinde Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemek teklifini Roçilt nâmına Sultan II. Abdülhamît’e arz etti.

YAHUDİLER’İN KARALAMA KAMPANYASI

Ancak Sul­tân’ın çelik gibi sert irâdesine çarparak redde mahkûm olması sebebiyle, yahûdîler tarafından bütün dün­yada o büyük hükümdar için geniş çaplı bir karalama kampanyası başlatıldı.

Bu kampanya sebebiyledir ki, Ulu Hakan II. Abdülhamît için haksız ve mesnedsiz bir sû­ret­te kızıl sultan lâkabı, meşhur ve har­cı­âlem bir hâle getirilmiştir. Çok yazık ki, yahûdîlerin îcâd edip ermenilere armağan ettikleri bu iftirâ, böyle ecnebî kimselerden ziyâde vatanın o gün bugündür birçok talihsiz Türk asıllı nesilleri arasında da revaç bulmuştur.

Hâlbuki II. Abdülhamît Han, otuz üç senelik saltanatı boyunca hiç kimsenin burnunu kanatmamış, ancak ana ve babasını öldürmüş olan bir cânî dışında normal mahkemelerce verilen îdam cezâlarını bile tenfiz ettirmemiş, kendisine suikast yapan bir haremağasını ve hattâ ermeni Jorris’i dahî affetmiş olan fazîletli bir şahsiyetti.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SAHABENİN PEYGAMBER AŞKI

Ashâb-ı kirâmın coşkun muhabbetini, onların hadîs-i şerîfleri okurken ve rivâyet ederken gösterdikleri hürmet ve dikkatlerinde de açıkça görmekteyiz. Sahâbe-i kirâm,...

Kapat