TÜRKİYE’DE ALLAH DOSTLARI HARİTASI

125

Türkiye’de her il sınırı içerisinde en az bir makamı veya kabri olan Allah dostları, veliler, evliyalar vardır. Onlardan birinin kabrini ziyaret etmek bizim dünya hayatımızda da ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır. Sizler için, il il türbeleri ve makamları bulunan Allah dostlarının listesini (belirleyebildiğimiz kadarıyla) yayınlıyoruz.

Bu listede olmayan Allah Dostları da mutlaka vardır. (En iyisini Allah Bilir.) Siz de kendi bölgenizde bulunan veya bildiğiniz haberimizde olmayan Allah dostlarını, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Her toprağın manevi sahipleri var. O beldeye bereket veren, huzur veren, irşadını baki hayatlarında da devam ettiren Velileri var Rabbimizin.

Bazen, aynı şehirde, aynı bölgede, hatta aynı mahallede olup da, makamlarını bilmediğimiz, haberdar olmadığımız Allah’ın sadık kulları onlar… Ömürlerini Hak yoluna adamış olan bu büyüklere tazim göstermek, onların kabirlerini ziyaret etmek, onlarla iletişime geçmek gibi bir haldir. Çünkü kabir ziyaretleri çok bereketlidir. Hele ki, Allah dostları olunca bu bereket katbekat artacaktır.

Hangi ilde isek, yahut ilçede, kasabada, köyde… Her il sınırı içerisinde en az bir makamı var Hak dostlarının. Bir hafta sonu, onlardan birinin kabrini ziyaret etmek, onlardan beslenmek bizim dünya hayatımızda da, ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır.

TÜRKİYE’DE ALLAH DOSTLARI 

Sizler için, illerimizde türbeleri ve makamları bulunan Allah Dostlarının listesini yayınlıyoruz…

Adana: 

Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman: 

Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon: 

Abapûş-i Velî
Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
Ahmed Dede (Başmakçı)
Çelebi Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım Sultan (Sandıklı)
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı: 

Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
Hânî Baba (Doğubâyezîd)
İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray: 

Hamîd-i Aksarâyî
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba
Yûsuf Hakîkî Baba
Taptuk Emre Hazretleri
Cemaleddin Aksarayî Hazretleri

Amasya:

Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
Ali Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani Baba (Suluova)
Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
Habîb Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç Dede (Merzifon)
Kırklar Dede (Merzifon)
Kurtboğan Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî Baba (Merzifon)
Sadreddîn Muhammed Horasânî
Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu Dede (Merzifon)

Ankara: 

Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
Ali Rızâ Acara
Ali Semerkandî (Çamlıdere)
Hacı Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî

Antalya: 

Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın: 

Ahî Bayram
Alihan Baba
Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
Baltalı Dede
Dedebağ Dede (Karacasu)
İmâm Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed Zühdi (Nâzilli)
Süleymân Rüşdî Efendi
Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir: 

Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn

Bayburt:

Hacı Şaban Efendi
Ağlar Baba
İrşadi Baba
Seydi Yakup Hazretleri
Abdülvehhab Gazi

Bilecik: 

Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba

Bingöl: 

Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis: 

Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)
Said Nursi (Bediüzzaman)
Zülküf peygamber
Feyzullah El Ensari
Şeyh Muhammed Küfrevi
Seyyid Emin Şirvani
Şeyh’ül Garip (Merkez)

Bursa: 

Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
Abdüllatîf Kudsî
Abdürrahîm Tırsî (İznik)
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
Dâvûd-i Kayserî (İznik)
Dede Halîfe (İznik)
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Kutbüddîn İznikî (İznik)
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi (El-Evvel)
Miskâlî Efendi (Mudanya)
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
Veli Şemseddîn

Bolu:

Hayrettin Tokadi Hazretleri (Abant kavşağı)
Akşemsettin Hazretleri (Göynük)
Ömer Sikkin Hazretleri
Tabak Dede
Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
Sâfî Âmidî Bolevî

Çanakkale: 

Ahmed Bîcân (Gelibolu)
Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı: 

Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum: 

Suheybi Rumi,
Kerebi Gazi,
Ubeydi Gazi,
Adülbâkî Efendi (İskilip)
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi (Mecidözü)
Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
Yûsuf Bahri Efendi

Denizli: 

Abdil Dede (Acıpayam)
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
Arab Dede (Sarayköy)
Avdan Baba (Tavas)
Bedirhan Bey (Acıpayam)
Bostancı Dede (Tavas Bahçeköy)
Deynekli Baba (Babadağ)
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam Dede
Hasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
Koyun Baba (Kale)
Mecnun Dede (Babadağ)
Sarı Gazak Baba
Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
Şa`bân Dede
Şeyh Elvan (Çal)
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır: 

Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî
Şeyh Güzel Efendi
Hindi Baba
Sultan Şuca
Sarı Saltuk
Şeyh Osman Zaraki
Şeyh Abdulcelil Hazretleri
Şeyh Muhammed Amidî Hazretleri
Muslihiddin Lâri
Şeyh Abmed Mürşidî
Şeyh Ahmed Karazî
Şeyh Ahmed Rasim
Şeyh Aziz Mahmud Urmevi
Şeyhan Dede
Şeyh Hasan Zerraki
Şeyh Kasım
Zülkif Peygamber
Elyasa Peygamber (Eğil)

Edirne: 

Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ: 

Ali Septî (Palu)
Ankuzu Baba (Harput)
Arab Baba (Harput)
Beşik Başa (Harput)
Beyzâde Efendi (Harput)
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
Fâtih Ahmed Baba (Harput)
Hacı Ali Efendi (Harput)
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
İmâm Efendi (Harput)
Mahmûd Sâminî (Harput)
Murâd Baba (Harput)
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi (Harput)
Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)
Caferi Tayyar Baba

Erzincan: 

Hacı Muhammed Sâmi Efendi
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum: 

Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi
Çöğenderli Hacı Salih Efendi ( Hasankale)
Sanamerli Hacı Ahmet Baba (Horasan)

Eskişehir: 

Ebû Muhammed BayramEfendi
Yûnus Emre (Mihalıççık)
Hacı Hilmi Efendi
Şeyh Şahabettin Sühreverdi Hazretleri
Seyyid Battal Gazi Hazretleri (Seyitgazi)
Mahmudiye Seyyid Osman Afif Hazretleri
Seydi Mahmut Hazretleri (Sivrihisar)

Gaziantep: 

Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi
Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretleri’nin Makamı

Giresun: 

Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari: 

Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
Ebü`l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay: 

Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
Yûsuf bin Esbât
Beyazıd-ı Bistami Hazretleri

Isparta: 

Berdeî Sultan (Eğridir)
Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel: 

Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

İstanbul: 

Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Raûfî (Üsküdar)
Ahmed Şîrânî
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
Atâ Efendi (Üsküdar)
Aynî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
Babazâde (Eyüb)
Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
Beşir Ağa (Denize atıldı)
Beşir Ağa (Eyüb)
Câmi Ahmed Dede
Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
Cemaleddin Kummuki (Karacaahmet)
Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
Ebû Saîd bin Sun`ullah (Eminönü-Vefâ)
Ebü`l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
Ebüssü`ûd Efendi (Eyüb)
Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
Es`ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
Hace Musa Topbaş (Sahrayı Cedid)
Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Himmet Efendi (Üsküdar)
Hoca Sa`deddîn Efendi (Eyüb)
Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
İbrâhim Efendi (Eyüb)
İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
Îsâ Geylânî (Eyüb)
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
Kevserî
Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
Mahmud Esad Coşan (Eyüp)
Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
Muhammed Efendi
Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
Murtazâ Efendi (Eyüb)
Mustafa Efendi
Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
Müstekimzâde Süleyman Sa`deddîn (Fâtih-Zeyrek)
Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
Neccârzâde (Beşiktaş)
Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
Necîb Efendi (Fâtih)
Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
Nûri Efendi (Beşiktaş)
Nûri Efendi (Üsküdâr)
Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Rûşen Efendi (Üsküdar)
Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
Sa`düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
Sâlih Efendi (Fâtih)
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Sarı Nasûh (Fâtih)
Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
Selâmi Ali Efendi – Selami Baba (Üsküdar)
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Velâyet (Fâtih)
Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüp)
Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
Şeyh Mustafa Devati Hazretleri (Üsküdar)
Şeyh Kasım Küfrevi (Eyüp)
Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
Vişnezâde
Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
Ya`kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir: 

Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
Birgivî (Birgi)
Esad Erbili Hazretleri (Menemen)
Esad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi
Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan

K.Maraş: 

Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman: 

Alâeddîn Halvetî (Lârende)
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars: 

Şeyh Ebu’l Hasan El Harakani Hazretleri
Muhammed Karsî

Kastamonu: 

Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan (Taşköprü)
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa`bân-ı Velî

Karabük:

Ergülle Baba
Şeyh Ali Baba
Şeyh Hasan Baba
Şeyh Mehmet Emin Efendi
Yıldız Baba

Kayseri: 

Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba (İncesu)
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi
Ulemadan Suİçmez Efendi

Kırklareli: 

Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırıkkale:

Hasan Dede Hazretleri
Zindan Baba
Binbir Oklu Ahmet Baba

Kırşehir: 

Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)
Mîrim Halvetî

Kocaeli: 

Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
Sultan Baba(Gölcük)

Konya: 

Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)
Behâeddîn Veled
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
Bosnalı Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla (Çumra)
Dediği Sultan (Ilgın)
Evhadüddîn Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî (Hadim)
Hârûn-i Velî (Seydişehir)
Kâsım Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)
Mahmûd Hayrânî (Akşehir)
Mahmûd ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)
Muhammed Konyevi K.S.
Pîr Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya`kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi

Kütahya: 

Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed
Sâkıb Dede
Seydi Resul Altıntaş

Malatya: 

Abdullah Fahri Baba (Baran)
Abdurrahman Efendi (Dârende)
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba (Boran)
Fethullah Mûsulî (Dârende)
Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba (Dârende)
Tâcüddîn Velî (Dârende)
Osman Hulusi Efendi (Dârende)

Manisa: 

Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi (Demirci)
Şeyh Sinân (Alaşehir)
Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin: 

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî
Seyyid Şeyh Hacı Ramazan
Şeyh Muhammed Emin Hazretleri
Şeyh Nureddin Hazretleri
Şeyh Şehid Abdurrahman
Şeyh İzzeddin Hazretleri
Şeyh Mahmut Avgeverdi
Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah
Şeyh Hüsamettin
Şeyh Muhammed Masum Hazretleri
Pîr Hattab
Sin ve Seydoş
Şeyh Kasım
Şeyh Hamit

Muğla: 

Şâhidî İbrâhim Dede

Muş: 

Müştak Baba

Nevşehir:

Demir Hoca
Hasan Dede
Hacı Abdullah Baba
Hacı Bektaşi Veli Hazretleri (Hacıbektaş)

Niğde: 

Abdullah Efendi
Ahmed Kuddûsî (Bor)
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize: 

Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun: 

Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
Şeyh Kutbeddîn

Siirt: 

Fakîrullah (Tillo)
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
Molla Halil Si`ridî
Molla Osman Efendi (Tillo)
Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
Mûsâ Hâlidî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
Zemzem-il Hâssa
Şeyh Hamza El Kebir
Şeyh İbrahim El Mücahid (Tillo)

Sinop: 

Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas: 

Kara Şems
Abdülvehhâb Gâzi
Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

Şanlıurfa: 

Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Bediüzzaman Said Nursi Makamı
Şeyh Mesut Horasâni
Nebih Efendi
Şeyh Müslim Hafız
Şeyh Abdurrahman Efendi
Hacı Rafi Hafız Efendi
Buluntu Hocaefendi
Şazeli Ali Dede
Hartavizade Hafız Muhammed Selim
Circis Peygamber
Cabir El-Ensar

Şırnak: 

Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
Meymûn bin Mihrân (Cizre)
Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
Muhammed Saîd (Cizre)
Sâlih Sıbkî (Basret)
Şeyh Abdülhakim Eddirşevi (Cizre)
Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
Şeyh Muhammed Bıserî
Şeyh Muhyiddin El Cezeri (Cizre)
Şeyh Muhammed Nuri Eddirşevi (Cizre)
Şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri (Cizre)
Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri (Cizre)
Şeyh Seydâ (Cizre)
Hz Nuh (a.s.)

Tekirdağ: 

Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
Behiştî (Çorlu)
Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat: 

Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi (Erbaa)
Behrullah Efendi (Erbaa)
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi (Zile)
Muharrem Efendi (Zile)
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd (Erbaa)
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd (Pazar)
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon: 

Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak: 

Alâeddîn Uşâkî

Van: 

Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
Abdurrahmân Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
Muhammed Masûm (Arvas)
Muhammed Reşîd (Gevaş)
Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
Resûl Zeki Efendi (Arvas)
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat: 

Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Kaynak: Taha Süren, Genç Dergisi

ALLAH DOSTU KİMDİR VE NASIL OLUNUR?

Paylaş.

125 yorum

 1. Mehmet ZENGİNOL on

  Denizlide Hacı Ahmet Pakel hazretleri..Hacı Osman Nuri Kepenek hazretlerinin mürididir. 2016 yılında metfun olmuştur. Mürşid-i kamildir

  • Can Bekir on

   ADIYAMAN Hz Safvan B Muattal (SAHABE)
   HZ ÜZEYİR (AS) PEYGAMBER…
   HZ İSHAK (AS) PEYGAMBER
   HZ MAHMUT EL ENSARİ (SAHABE)
   HZ EBUZER EL GİFFARİ (SAHABE)
   HZ ABDUL MUSA (SAHABE)
   HZ AMR BİN UMEYYE (SAHABE)
   HZ UBADE BİN BİŞR (SAHABE)
   ÖKSÜZ İBRAHİM BABA HZ (EVLİYA)
   HACI EFENDİ HZ (EVLİYA-KUTUP)
   ABDURRAHMANI ERZİNCANI HZ (EVLİYA)
   HACI YUSUF BABA HZ (EVLİYA)
   (ZEYNAL ABİDİN HZ SEYİT OLDUĞU SANILMAKTADIR)
   HACI ABUZER BABA HZ (EVLİYA)
   ABZEN BABA HZ (EVLİYA)
   ARAP HASAN BABA (EVLİYA) SEYID
   ATA EFENDİ HZ (EVLİYA)
   ÇIPLAK BABA HZ (EVLİYA )
   HACI MEMET İZOLLU (EVLİYA
   KAFREŞ BABA HZ (EVLİYA)
   GAZIHAN BABA HZ (EVLİYA)
   30 VEYA 40 ARASI VELİ DAHA BULUNMAKTADIR….

  • Mücahit Özdin on

   Sakarya
   Osman İbnül Zeyd ( Eyyüb el Ensari ra amcası)
   Karıncalı Dede
   Garip Dede ve Melek Sultan Hz
   Hasan Celaleddin Rumi
   Veysel Dede
   Şeyh Abdullah Efendi
   Sakar Baba
   Babam Sultan Hz
   Hatice Nine Hz
   Kerem Ali ra
   Karaman Baba

  • SELAMUN ALEYKÜM ey mümin kardaşim şuan konya da Allah onu başımızdan eksik etmesin Seyda Muhammed Konyevi hz k.s.a vardır onu unutmuşlar galiba onu yazınız lütfen .

 2. Manisa’da Şekerci Dede olarak bilinen Hüseyin Ayçiçek var, türbesi yok, kabristanda. Yiğitbaşı Veli Hz.’nin türbesi var. İzmir’de İkiçeşmelik civarında Natürzade Hz. var. Ve yine İzmir’de Dönertaş yakınlarında Emir Sultan ismiyle anılan bir türbe var.

 3. Kayseri’de yahyalılı hacı Hasan efendi medfûn kendiside Sami efendi’nin müridi idi nasıl gözden kaçmış şaşırdım

 4. BAYBURT EVLİYALAR DİYARI derinduygular28@hotmail.com
  Erenli(dudu zar tepesinde) Üç Hisarlı kale karşısında sahabe, i kiram abdal vehhab gazi türbesi. Erenli(dudu zar) köyü mahalle içinde Abdulvehhab gazinin halefi tabiin seyide Battal Gazi makamı. Erenli (Dudu zar) Abdal vah ab gazi türbesinin yanında tabiin Bey Böğrek(bamsi) ile yedi adet sahabe, i kiram mevcuttur. Erenli (dudu zar) tek çiçek tepesinde ahlât şahı Burhan ettin veli. Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensariyyi türbesi Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensarriyyi türbesi Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyie, i Halil Hz. Türbesi. Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi halim bin Hatip Hz. Türbesi Karşı geçit köyünde sahabe, i kiram; lardan Zeyd bin Harise ile zeyd bin sabit.Ayrıca 9 adet sahabe,i kiram Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyid, Halil Hz. Türbesi Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi Halim bin Hatip Hz. Türbesi Şehit Osman tepesinde 5 adet sahabe yatıyor. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri Iğdır köyünde veli Hz. Yerlice köyünde sahabe, i kiram Üzeyir ile beş adet yatır. Polatlar köyünde yediler. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri. Iğdır köyünde veli Salih Hz. Balca köyünde Hz. Ali’nin oğlu Muhammet Hanefi Hz. Türbesi. Merkez Ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniyye Meşihat Sadi Şeri, a el kebir, i Hz. Türbesi (Mevlana Hz. Lerinin öğretmen arkadaşı. Merkez ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniye Meşihat Sadi, Rüş Şeri, a el. el kebir,i Hz. Türbesi (Mevlana Hz nin öğretmen arkadaşı. Aydın tepe aşağı kırzı köyünde M.Muhammed Ekmelüdün baberti (Bayburt Hz leri Türbesi. Aydın tepe alaca köyünde karaburga Hz. Türbesi. Bayburt merkez imaret tepesinde şey huniye meşihat Necmettin’i kilen, i ekber, i Hz. Türbesi. Bayburt Merkezi imaret tepesinde Müsennifati kiram Evliya Çelebi Ali. Bayburt merkezi imaret tepesinde veli Veysel gavs, i necip Hz. Leri türbesi. Bayburt merkezi imaret tepesinde Şair zihni türbesi vardır. Veli şaban mahallesinde Şaban veli Hz leri türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) evladı nebevi danişmendi Efruddin Hükümdar Hz.leri türbesi. Üç hisarlı sur altında (Bayburt kalesi) Müsannifati kiram’Ali efe (yani lakabıyla algo) Hz ile mine hatun türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) karaman oğlu pir Ahmet Hz. Türbesi. Uzun gazi mahallesinde müsennifati kiramdan evladı nebevi şehit Ali Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Ahmedi zen cani, i Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde 2 Abdul Hamit hanın damadı Ali Efendi Hz. Türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Galer mevkiinde Arap baba Hz. Türbesi. Şeyhhayran mahallesinde müsennifati kiram Hayran veli Hz. Türbesi.
  Oruç beyli köyünde Veli İrşadı, i Hz.leri. Oruç beyli köyünde Veli Ağlar Hz. leri. Oruç beyli köyünde Veli Ahmet Hz.leri. Kale ardı mahallesinde seyit sadet, ı kiram Zevi ihtiram çağırtkan Hz türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Ahmet Efendi Hz. Türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Şaban Hz. türbesi. Kale ardı mah.sinde veli Mehmet Naim Efendi Hz türbesi. Gökçe dere beldesinde Akkoyunlu Fahrettin kutluğa beyi türbesi. Cayır yolu beldesinde ak koyunlu sancaktar beyi uzun hasan türbesi. Cayır yolu beldesinde şair hacı Hoca Efendi türbesi. Akşar beldesinde Oslu Osman Hz. Türbesi. Kop köyünde veli Ahmet Hz. leri türbesi. Zahit mahallesinde Zahidi Ceylanı Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde sultan fahri Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde Veli Hasan Efendi Hz. leri Türbesi. Ozonsu Köyünde Şair Celali Veli Türbesi Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Ozan su Köyünde Şair Celali Veli Türbesi. Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Saruhan Köyünde Hasan Hüseyin Dile balta. Saruhan Köyünde güllü hatun. Merkez Ulu Camii yanında Horasan-ı, Meşaik-i İzamdan Haydar Han (Hakan-i) Hz. leri türbesi. Dede korkut Hz. Türbesi. Şehit Osman türbesi. Bey böğrek bamsi beğrek türbesi. Bayburt ilimizde türbe çoktur.

  • Kardeş negüzel anlattınız Rabbim bütün bu isimlerini yazdığınız Salih kulların Himmetlerini sizlere Nasib etsin inşallah.

  • Muhammed Huseyn on

   Gördes: Rufâi Mutaf Dede, Rufâi Süleyman Sıtkı Efendi, Mevlevi Celal Baba, Kâdiri Ömer Baba (dedebaşı)

 5. Faik ulaşmış on

  Hacı bektaşı veli nevşejirde ayrıca nevşehirin büyükbi ilcesinin adı nasıl olurda kırşehir yazılır kırşehirdr cacabey var onu göremedik lidtede

 6. Muhammed Salim Aydın on

  Sivaslı
  İHRAMCIZADE İSMAİL HAKKI TOPRAK KS.
  Malatya Darende
  ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ KS.

  • Ahmet Rıfat özcan on

   1.Kahramanmaraş Merkez halen irşada devam etmekte zamanın sahibi Pîr-i Türkistan-ı Sanî Eba Baştuğ Erkan AYBAR
   2.Elbistan Kızılcaoba Mahallesinde Türbesi bulunan Karpuzoğlu Hacı Ahmet Efendi
   3.Elbistan Taşolukta Türbesi bulunan Hacı Mustafa PAKSOY
   4.Elbistan Pınabaşı Mahallesi mezarlığında kabri bulunan Abdurrahman MARMARA ( Mekkeli Efendi) 5. Elbistan Ceyhan Mahallesinde cami içerisinde sandukası bulunan HİMMET BABA

 7. İmam Hüseyin KÜÇÜK on

  ŞANLIURFADA YAZMADIĞINIZ BİR ÇOK ALLAH DOSTU MEVCUT, NEBİ EFENDİ,ŞEYH ABDURRAHMAN EFENDİ , ŞEYH ÖÜSLÜM HAFIZ EFENDİ , TÜRBELERİ BEDİUZZAMAN MEZARLIĞINDADIR). HACI RAFİ HAFIZ EFENDİ (KABRİ EYYÜB PEYGAMBER MAKAMINDA) BULUNTU HOCA EFENDİ Kabri BALIKLIGÖL DERGAH MAKAMINDADIR

  • Tülay Ayhan on

   Şeyh Mevlânâ Dede Osman Avni Baba Hz Şanlıurfa Balıklıgöl Dergâh camii hem turbesi hemde hz ibrahim peygamberin doğduğu magaranin bayanlar girişinde sol tarafta Dede Osman Avni hazretlerinin kutsal emanetleri (tacı sanbcaği vs) bir nevi müzesi bulunmaktadır.

 8. Nevşehir
  Nevşehirli Hacı Abdullah Baba 1933-2004

  Rufâî Şeyhi

  Cemaati Hollanda, Fransa Almanyada olmakla birlikte
  Türkiyenin çoğu illerinde Dergahlar faaliyette efendim.

  • İbrahim Halil güzel on

   Şanlıurfada
   1-Dede osman-ı avni veli hz
   2-ebu salih el geylani(abdülkadir geylani ks manevi ogl)
   3-Şeyh sani hz
   4- seyyid nuri baba ks
   5-eyyüp as(peygamber)
   6-elyasa as
   7-bediuzzaman ahmed el hemedani ks
   8-kerküklü abdurrahman efendi
   9 Seyyid ramazan el kadiri
   10- imam muhammed bakır ra
   11- abdurrahman ibni avf ra
   12 cabir bin ensar ra
   13 yakup kalfa ks
   14 Seyyid Ahmed el bedevi
   15 Seyyid hacı kremi
   16 bediuzzaman said nursi ks
   17 Seyyid kara baba ks
   Ve hatırlamadıklarım..

 9. Abdulsamet Çelik on

  Kırıkkale ilinde Hasan dede hazretleri
  Şeyh Sami efendi ler var Kırıkkale çok evliya var Kırıkkale ‘yi şehir diye bile yazmamış sınız…
  Ankara da Abdullah Faruki Hazretleri var Solfasol’de meftun Hacı bayram veli hazretlerinin doğduğu ev de..

 10. Rafet çelen on

  Karabük teki Allah dostları Ergülle Baba Şeyh Ali Baba Şeyh Hasan Baba Şeyh Mehmet Emin Efendi Yıldız Baba

 11. Fırat Tanıyan on

  Listede müthiş derecede boşluklar var..

  Diyarbakır adım başı türbedir.
  Mardin adım başı türbedir.

  Diyarbakır, Şeyh Güzel Efendi, Hindi Baba Türbesi, Sultan Şuca türbesi, Sarı Saltuk türbesi, Şeyh Osman Zaraki Türbesi, Şeyh Abdulcelil hz., Şeyh Muhammed Amidî hz., Muslihiddin Lâri Türbesi, Şeyh Abmed Mürşidî türbesi, Şeyh Ahmed Karazî, Şeyh Ahmed Rasim, Şeyh Aziz Mahmud Urmevi Türbesi, Şeyhan Dede türbesi, Şeyh Hasan Zerraki, Şeyh Kasım Turbesi….

  Mardin, Seyyid Şeyh Hacı Ramazan K.s., Evlatları Şeyh Muhammed Emin hz. , Şeyh Nureddin ks., Şeyh Şehid Abdurrahman, Şeyh İzzeddin k.s., Şeyh Mahmut Avgeverdi, Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah, Şeyh Hüsamettin, Şeyh Muhammed Masum Ks., Pîr Hattab Türbesi, Sin ve Seydoş Türbesi, Şeyh Kasım Turbesi, Şeyh Hamit türbesi,

 12. Eski̇şehi̇r Seyitgazide Seyyid Battal Gazi hz,
  Mahmudiye Seyyid osman Afif hz,
  Sivrihisar’da Seydi Mahmut hz de var
  Sivrihisar’da yine 5-6 veli var onları da öğrenip yazayım

 13. Emin murat on

  BİTLİS : Zülküf peygamber , feyzullah el ensari , Şeyh muhammed küfrevi , seyyid emin şirvani , şeyh’ül Garip (Merkez)
  SİİRT : Şeyh hamza el kebir , Şeyh ibrahim el mücahid (Tillo)
  KARS : Şeyh ebu’l hasan el harakani
  DİYARBAKIR : Zülkifl peygamber , elyasa peygamber (Eğil)
  ERZURUM : Çöğenderli hacı salih efendi ( Hasankale)
  HATAY : Beyazıd-ı bistami
  İSTANBUL : Hace musa topbaş (sahrayı cedid) , Şeyh kasım küfrevi ( Eyüb) , esad çoşan (eyüb) , Şeyh mustafa devati (üsküdar) , Selami baba (üsküdar) , Cemaleddin kummuki ( karacaahmet)

 14. H.Z Nuh A.S
  Şeyh Abdülhakim Eddirşevi Rahimehullah Cizre
  Şeyh Muhyiddin El Cezeri Rahimehullah Cizre
  Şeyh Muhammed Nuri Eddirşevi Rahimehullah Cizre
  Şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri Rahimehullah Cizre
  Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri Rahimehullah Cizre

 15. HACIBEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ NEVŞEHİR’DEDİR. YA HİÇ HARİTAYA BAKMIYORSUNUZ YADA EZBERE YAZIYORSUNUZ. HACIBEKTAŞ NEVŞEHİR’DEDİR.
  DÜZELTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

 16. Hasan güner on

  Selamunaleyküm Konya Altınekin hacı Ahmet Yildırım eski isim Zivarıklı şih Ahmet diyede geçer Ladık il ahmedanın dostudur 05358389740 daha fazla bilgı içın

 17. Gönderdiğiniz düzeltmeleri ve eklemeleri yaptık. Çok teşekkür ederiz.
  Haberimizi yeni okuyanlara da duyururuz:
  Siz de kendi bölgenizde bulunan ve haberimizde olmayan Allah dostlarını, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

 18. Selamunaleyküm Allah razı olsun ğüzel bir tesbit olmuş

  (Bayburt) Dede Paşa Bayburd-i (Hazretleri)

  (Erzincan)
  Muhammed Beşir Efendi (Hazretleri)
  Abdurrahim Reyhan (Hazreleri)

  (Kayseri Develli Epçe Köyü)
  Epçe Sultan (Hazretleri)

 19. Konya’da Seyda Muhammet konyevi Hz ks sivil hava alanı yanında ismi yazılmamış.kendisi yaşıyor ALLAH selamet versin uzun ömürler verir inşALLAH.

 20. Selamun aleykum hocam Sultan Şeyh Muhammed Raşit el hüseyni hz (k.s) halifesi konya da şuan irşad yapıyor Şeyh Muhammed el konyevi hz. (K.s) lütfen listeye ekleyiniz.

 21. Elhamdülillah ne güzel ülkemiz var.
  Allah dostları ve onları unutmayan kardeşlerim var.
  Tabtuk Emre hazretleri Ankara’da Nallıhan da diye biliyorum ama.?

 22. Kütahya Tavşanlı Ulucamii avlusunda
  Arslan Bey Türbesi
  Kütahya Tavşanlı Çukurköy Mahallesi’nde Şaban Dede Türbesi
  Tunçbilek’te Ekmekçi Dede Türbesi
  Kütahya Tavşanlı Göbel mevkiinde Kurt Dede Türbesi
  Yanlış anlaşılmasın isimleri dede olarak anılmış lakin Alevi dedesi değil Hak Dostlarıdır

 23. Adıyaman da şuanda seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hz irşat ediyor bunu yazmama sebebiniz cehaletiniz mi yoksa başka bir sebeb mi?

    • Latif çankaya on

     Ağrıda molla nadir efendi rahmetullahi aleyh binlerce talebe yetiştirmiş büyük bir alim ve evliya Alvarlı efe hz lerinin halifesidir ayrıca bediüzzaman saidi nursi hz lerini talebesidir listeye eklerseniz memnun oluruz

  • Muhammed Mustafa on

   Sahabe i kiram efendilerimizide yazsaydiniz mesela sakarya da Abdulkerim hz. İstanbulun fethine gelrken sehit dusmus Rabbim sefaatlerine mazhar kilsin

 24. Adıyaman da şuanda seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hz irşat ediyor
  semerkand tv de yüzyılın alimleri isimli proğramda Mahmut sami ramazanoğlu hz leri ve musa topbaş hz leri ile ilgilide bir belgesel yapılmıştı bu yıl

 25. GAZİANTEP
  ŞEYH HACI MUHAMMED BİLAL NADİRİ KUTLUBAY HZ.
  ŞEYH HACI MUHAMMED HİLMİ KUTLUBAY HZ.
  UKKAŞE İBNİ MAHSEN HZ. {SAHABE-İ KİRAM}
  KESİKBAŞ HZ.

  • Haberimizde vefat eden ve kabirlerinin, makamlarının ziyaret edilmesi tavsiye edilen Allah (c.c) dostları yer almaktadır.

 26. Sefer Aytekin on

  Gaziantep
  Zeyd bin Ebu Vakkas türbesi
  Aksaray
  Taptuk Emre ve künyesini bilmediğim Cemaleddin Aksaray var

 27. Ahmet Fatih bin Yakub on

  Çorum da üç sahabi kabri de bulunmaktadır. Suheybi Rumi, Kerebi Gazi ve Ubeydi Gazi radıyallahü anhüm. Hizmetiniz için teşekkür ederim. Allah bizlerden ve sizlerden razı olsun.

 28. Muhammed Ali on

  Kayseri’de Mevlana Celaleddin Rûmî hazretlerinin hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri unutulmuş galiba.

 29. Şeyh Muhammed Medeni k.s hazretleri
  Şeyh Şerafeddin Dağıstani k.s hazretleri
  Hacı İhsan Tamgüney (Sultan Baba) k.s

  Yalova – Güneyköy

 30. DÜZCE EVLİYALARI

  Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri
  Kutbu’l Aktab Halil Fevzi Hazretleri
  Hafız Hasan Şen Efendi Hazretleri
  Hasan Dede Türbesi
  Konuralp Bey
  Ahmet Dede Türbesi
  Dede Mehmet Efendi K.s
  Yabalı Dede Türbesi
  Cabbar Nalbant Efendi hz
  Dede Koru Türbesi
  Turabi Hazretleri Ks
  Ali Baba Türbesi
  Çilimli Karaköy Yabalı Dede Hz

 31. Mehmet Koç on

  Manisa Kula’da Yunus Emre köyünde Tabduk Emre ve Yunus Emre Hazretlerinin Türbeler var.Allah Şefaatlarini nasip etsin inşaallah.

 32. Siyah Zambak on

  Ankara da
  Hallac ı Mahmud Hz leri(Hacı Bayramı Vel Hz lerinin hocası) mefdundur Ulus ta türbesi vardır

 33. Ankara (Hamam önü) Taceddin-i Veli Hz.
  Hacettepe kavşakta : Tezveren Sultan
  Gençlik parkı karşısında (bit pazarı yakını) Karyağdı Sultan Hz.nin türbeleri bulunmaktadır.

 34. Konya’nızın ahırlı ilçesinde teyfik efendi hzretliri var ve birde birde cami yanında Nakşi tarikatından büyük hoca bulunmaktadır

 35. cenan bilgili on

  eskişehir uludere köyünde şeyh edebalinin hocası şeyh süleyman,seyitgazi ilçesinde üryan dede türbeleri var.

 36. Özgür AKKOYUNLU on

  Ankara Nallıhan’da Yunus Emre’nin Hocası Tapduk Emre Hazretleri var.

  Lütfen Onu’da listeye alalım.

 37. Mustafa eren yılmaz on

  İhramcı zade ismail hakkı toprak hazretleri sivas
  Hulusi efendi ve mustafa eren hazretlerini hocası

 38. Erzurumda Pir Ali Baba da var.
  Pir Ali Baba 472 yıldır Şehrimizde devam etmekte olan Binbir Hatim geleneğini başlatan büyük zattır. Pir Ali Baba’yla ilgili bilgileri, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Cemaliye Caminin emekli imamlarından Sayın İsmail Hakkı Çetres Hocaefendiden dinledik.“Pir Ali Baba’nın Dutçu Köyünde (Tuzcu Mahallesi) yaşamıştır. (1500-1600) Helveti, Rufai, Kadiri, ve Nakşibendi tarikatlarında şeyhlik makamına yükselmiştir. Dergahında yüzlerce müritler bulunmuş ve bu dergahtan nice alimler yetişmiştir. O tarihlerde Erzurum’da büyük depremler ve afetler yaşanmaktaymış. Şehrin ileri gelenleri dergâha giderek, Pir Ali Baba’dan felaketlerin bitmesi için dua etmesini istemişler. O gece dergâhta sabahlara kadar felaketlerin dinmesi ve daha beterlerinden Erzurum’un korunması için gözyaşlarıyla topluca dualar edilmiş. Sonrası gece, Pir Ali Baba rüyasında Peygamber Efendimiz (S.A.S.) görmüş. Rüyada Efendimiz Binbir Hatimlerin okunmasını tavsiye ediyormuş. Pir Ali Baba rüyasını ve Peygamberimizin tavsiyesini müritlerine anlatmış ve o günden itibaren de Dergâhta hafızlar tarafından hatimler okunmaya başlanmış.O dönemin Padişahları Dutçuyla Yarımca köyleri arasındaki ovayı Pir Ali Baba’nın Dergâhına bağışlamışlar.Pir Ali Baba tarafından başlatılan Binbir Hatim geleneği 1920 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. 1920 – 1950 yıları arası kesintiye uğramış. 1950’den sonra Erzurum Müftülerinden Solakzade Sadık Efendi tarafından tekrar başlatılmıştır. 1957 yılına kadar Binbir Hatimleri okuyan Hafızlara Erzurum Tüccarlarından toplanan bir miktar para hediye olarak verilirmiş. 1957’den sonra, Camilerimizde gönüllü imamlar ve vatandaşlar tarafından okunmaktadır.

 39. Abdullah Özgönül on

  Kilis te bulunan Sahabeler:
  Şürahbil Bin Hasane (r. anh)
  Şıh Muhammed Hz(r. anh)
  Şıh Mansur Hz(r. anh)
  Allah Dostları
  Abdullah Sermest Efendi
  Mehmet Vakıf Efendi
  Zahreddin Efendi
  Hocazade Abdullah Efendi
  Müftü Abdullah Efendi
  Köfteci Bekir Efendi
  Kestenli Ali Baba
  Molla Baba
  Altın Dede
  Şeyh Bahaeddin Efendi
  Şeyh Muhammed Efendi
  Şeyh Ahmet Efendi
  Hulk Dede
  Kara Baba

Yorumlar