TÜM VARLIKLI SAHABELER ‘VAKIF’ SAHİBİYDİ

0

Haz­ret-i Câ­bir (r.a.) “En­sâr ve Mu­hâ­cirler’den im­kân sahi­bi olup da vak­fı bu­lun­ma­yan bir tek ki­şi bil­mi­yo­rum.” de­miş­tir. Bu da bize gösteriyor ki varlıklı mü’minler ellerindeki nimetleri Allah yolunda sarfetmek için çaba harcamışlar, bu amaçla vakıflar kurmuşlardır.

Âlem­le­re rah­met ve emsalsiz ör­nek şah­si­yet ola­rak gön­de­ri­lmiş olan Pey­gam­ber Efen­di­miz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, gök­yü­zün­de­ki­ler de si­ze mer­ha­met et­sin!” (Tir­mi­zi, Birr, 16) bu­yur­muş ve vak­fın fi­ilî nu­mû­ne­le­ri­ni de ken­di hayâtın­da ser­gi­le­miş­tir.

Mâ­lum ol­du­ğu üze­re O, her sa­ha­da üm­me­ti­ne mü­kem­mel bir ör­nek­tir. Nitekim Medîne-i Mü­nev­ve­re’de sahi­bi bu­lun­du­ğu ye­di hur­ma bah­çe­si­ni, da­ha son­ra da Fe­dek ve Hay­ber hur­ma­lık­la­rın­dan ken­di his­se­si­ne dü­şe­ni Allah yo­lun­da vak­fet­miş­tir. Bu­nu gö­ren as­hâb-ı gü­zîn de, el­le­rin­de­ki im­kân­lar­dan pek çok kıy­met­li ge­lir ge­ti­ren em­lâ­ki, ay­nı şe­kil­de vak­fet­miş­ler­dir. Öy­le ki Haz­ret-i Câ­bir -radıyallâhu anh-:

“En­sâr ve Mu­hâ­cirler’den im­kân sahi­bi olup da vak­fı bu­lun­ma­yan bir tek ki­şi bil­mi­yo­rum.” de­miş­tir. (İb­nü Ku­dâ­me, el-Muğ­nî, V, 598)

Büyük İslâm âlimlerinden İbn-i Hazm da şöyle der:

Abdullah bin Ömer -radıyallâhu anhumâ-, Fâtıma -radıyallâhu anhâ- ve diğer sahâbîler, Medîne’de pek çok vakıf bırakmışlardır. Bu güneşten daha açık ve daha meşhur bir hakîkattir, bunu bilmeyen yoktur.” (Muhammed Abduh Yemânî, Fâtımatü’z-Zehrâ, Beyrut 1996, s. 330)

Zekât memurları, Hâlid bin Velîd -radıyallâhu anh-’ın zırh­larını ve diğer harp âletlerini ticâret malı gibi zekâta tâbî zannederek, bunların zekâtını istemişlerdi. Bunun üzerine Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“…Hâlid’den (zekât istemekle) ona zulmediyorsunuz. Hâlid, zırhlarını, bütün harp âlet ve edevâtını Allah yolunda (cihâd için) vakfetmiştir.” (Buhârî, Zekât 49, 33, Cihâd 89; Müslim, Zekât, 11)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar