TASAVVUF DERGİSİ’NDE NELER VAR?

0

İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi TASAVVUF’un 34. sayısı çıktı. 

Tasavvuf Dergisi bu sayısıyla on beşinci yılını dolduruyor. On beş yıllık bir birikim… Bu birikim tasavvuf tarihi ve düşüncesi açısından Türkiye’de kendine bir yer edinmiş, tasavvuf araştırmalarına da ivme kazandırıyor. Bu misyonun devamı başta “Tasavvuf Anabilim Dalı” hocaları olmak üzere tüm entelektüellerin gayretlerine bağlıdır.

Dergide yayımlanan Arapça ve Osmanlıca metin neşirleri ile tasavvuf  kitapları bibliyografyasının belli bir hacme ulaşması sevindirici bir gelişme. Fakat bu hacim akademik hayat açısından yetersiz kalıyor. Özgün makalelerin yanı sıra hocaların tahkik, tercüme ve bibliyografya yazılarını kaleme almaları, özellikle yüksek lisans ve doktora talebelerinin usul öğrenmesi bakımından elzem oluyor.

Tasavvuf Dergisi’nin bu sayısında; Harun Yılmaz’ın “Meşîhatüşşüyûh’un Doğuşu ve Mısır’da İki Hankah: Sa‘îdü’s-Sü‘adâ ve Siryâkûs” başlıklı makalesinde İslam dünyasında daha önce rastlanmayan “Meşîhatüşşüyûh”un ortaya çıkışı ele alınmaktadır. Ayrıca müellif bu makamın kısa tarihi ile bu göreve getirilen isimleri incelemekte, aynı zamanda Sa‘îdü’s-sü‘adâ ve Siryâkûs hankahlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. 32. sayımızda yayımlanan “Saf Aşkın Üstadı: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı” başlıklı makalesinin ardından, Halil Baltacı’nın bu sayımızda “Aşkın Kazandığı Tasavvufî Muhteva: Ahmed Gazzâlî, Baklî ve Irâkî Çizgisi” makalesi; Şâziliyye tarîkatı’nın XIII. asırdan itibaren İran’da yayılması hususunda Abdulcebbar Kavak’ın “Abdüssamed Tûdâr’ın Nûru’l-Envâr’ına Göre İran’da Şâziliyye’nin İzleri”; 1875 yılında kurulan Norşin Dergâhı hakkında İbrahim Baz’ın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî” makalelerini okuyacaksınız.

Ali Benli’nin “Meşîhat Müsteşârı Abdülkādir Râşid Efendi ve Vesîletu’l-intisâb adlı Eseri”; Mehmet Cemâl Öztürk’ün “Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî’nin Vird-i Settâr’ı”; Turgay Şafak’ın “Muhammed b. Rıdvan er-Rûmî ve Hâfız Şîrâzî’nin Bir Beytinin Şerhi” bu sayıdaki metin neşirler.

MAKALELER

“Meşîhatüşşüyûh”un Doğuşu ve Mısır’da İki Hankah: Saîdü’s-Suadâ ve Siryâkûs – Harun YILMAZ

Aşkın Kazandığı Tasavvuft Muhteva: Ahmed Gazzâlî, Baklî ve Irâkî Çizgisi – Halil BALTACI

Abdüssamed Tûdâr’m Nûru’l-Envâr’ma Göre İranda Şâziliyye’nin İzleri – Abdulcebbar KAVAK

Osmanlı’dan Cumhuriyete Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî – İbrahim BAZ

TERCÜME 

Malay Takımadalarında Tasavvuf Edebiyatı – Rosni bin SAMAH (trc. Uğur BORAN)

ARAŞTIRMA NOTLARI 

Son Mevlevi Şeyhlerinden Bazılarının Hazin Hikâyeleri – Mehmet DEMİRCİ

METİN NEŞRİ 

Meşihat Müsteşân Abdülkâdir Râşid Efendi ve Vesîletu’l-intisâb adlı Eseri – Ali BENLİ

SeyyidYahyâ-yı Şirvânınin Vird-iSettâr’ı – Mehmet Cemâl ÖZTÜRK

Muhammed b. Rıdvan er-Rûmî ve Hâfız Şîrâzî’nin Bir Beytinin Şerhi – Turgay ŞAFAK

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbû

Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası

Fahri Maden, Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları – Ömer DURSUN

AYRINTILI BİLGİ

Küçük Çamlıca Mah. Çilehane yolu Cad. No: 12 Üsküdar-İSTANBUL
Telefon: +90 (216) 428 39 60/+90 (555) 405 34 35
E-mail: bilgi@tasawufdergisi.net
Web sayfası: www.tasawufdergisi.net

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ŞAH İSMAİL’iN OYUNUNU ÇÖZEN ŞEYHÜLİSLAM

Osmanlı'nın en meşhur Şeyhülislamlarından olan Kemâl Paşazâde, Şah İsmail'in İslam dünyası üzerindeki oyununu çözmüş ve Yavuz Sultan Selim'i İran seferine...

Kapat