zâhirî putlar

Nübüvveti
0

İLÂHÎ İMTİHAN SIRRI

Cenâb-ı Hak, ilâhî imtihan sırrına binâen, haramlara ve günahlara kuvvetli bir câzibe vermiştir. Bunların câzibesinden…