üstün karakter

Hizmet
0

HİZMET EHLİNİN SIFATLARI

Tarih bo­yun­ca sâ­lih zât­lar, üs­tün ka­rak­ter ve şah­si­yet­le­riyle ce­mi­yet­te­ki mâ­ne­vî can­lı­lı­ğı ve İs­lâm’ın hay­si­yet ve…