Türkçe Yazlışı

GÜNDEM
0

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ

İlâ­hî feyz ve be­re­ke­tin kal­be nak­şo­la­bil­me­si için, bü­tün za­man ve me­kân­lar­da, hu­sû­siy­le se­her va­kit­le­rin­de Ra­sû­lul­lâh…