SALİH MÜMİNLERİN HAYIR YARIŞI

0

“…Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar…” (Âl-i İmrân, 114) ayeti nisbetinde sâlih mü’minler hayır yarışındaki en güzîde hizmet ürünlerini vakıf müesseseleri yapmışlar. Bugün çok geniş sahada hizmet verebilen vakıflar, ya­ra­tıl­mış her şe­ye kar­şı İs­lâm’ın şi­ârı olan şef­kat ve mer­ha­me­tin en mükemmel te­zâ­hür şek­li­dir.

Va­kıf; Ya­ra­tan’dan ötü­rü yaratılanlara mer­ha­met, şef­kat ve muhabbetin en güzel te­zâ­hü­rü olan in­fâ­kın, de­vam­lı­lık arz ede­rek müessese hâline gelmesidir. Bu da bir malın Allâh’a adanmasını, yani tem­lik ve te­mel­lük­ten[1]7 men olunarak, ebediyyen Allah rızâsı yolunda kullanılmasını ifâde eder. Gâ­ye, bü­tün mah­lû­kâ­tın muh­taç olan­la­rı­na cömertçe ikramda bulunup onlara şef­kat ve mer­ha­met­le yak­la­şa­rak, Ce­nâb-ı Hakk’ın rı­zâsı­nı ka­za­na­bil­mek­tir.

Esâsen malın ve hat­tâ ge­rek­ti­ğinde ca­nın Allah yo­lu­na fe­dâ edil­me­si, -îmâ­nın bir kemâl şar­tı ola­rak- her mü’minin uy­ma­sı ge­re­ken îlâ­hî bir emir­dir. Kur’ân-ı Ke­rîm’de şöy­le bu­y­ru­lur:

“Ger­çek mü’min­ler an­cak; Allah ve Ra­sûlü’­ne îmân eden ve son­ra da şüp­he­ye düş­me­ye­rek mal­la­rıy­la ve can­la­rıy­la Allah yo­lun­da ci­hâd eden kimselerdir. İş­te (îmanlarında) sâ­dık olan­lar bunlardır.” (el-Hucurât, 15)

“Allah, mü’min­ler­den cen­net mu­kâ­bi­lin­de can­la­rı­nı ve mal­la­rı­nı sa­tın al­mış­tır…” (et-Tev­be, 111)

“İn­san­lar­dan öy­le­si de var­dır ki, Al­lâh’ın rızâsını kazan­ma uğrunda canını fedâ eder…” (el-Ba­ka­ra, 207)

Yine Cenâb-ı Hak, sâlih mü’minler hakkın­da:

“…Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar…” (Âl-i İmrân, 114) buyurmaktadır. Sâlih mü’minlerin, bu hayır yarışındaki en güzîde hizmet ürünleri de vakıf müesseseleridir. Çok geniş bir sahada hizmet verebilen vakıflar, ya­ra­tıl­mış her şe­ye kar­şı İs­lâm’ın şi­ârı olan şef­kat ve mer­ha­me­tin en mükemmel bir te­zâ­hür şek­li­dir.


[1] Temlik; bir malı başkasına mülk olarak vermek demektir. Temellük ise o mülkü alıp ona sahip olmayı ifâde eder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
DİJİTAL OYUNLAR ÇOCUKLARI MÜTHİŞ ETKİLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner, elektronik oyunlar, çocukların hızlı, doğru karar verme becerisini geliştirebildiği gibi çok fazla oynandığında...

Kapat