PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İSİMLERİ

0

Peygamber Efendimiz’in isimleri nelerdir? Peygamberimizin isimleri ve anlamları…

Resûlullâh’ın birçok mübârek ismi vardır. Bunların en başta gelenleri, Kur’ân-ı Kerîm’de ifâde edilen “Muhammed” ve “Ahmed”dir. Muhammed, çokça övülmüş olan; Ahmed ise, çokça hamd eden demektir.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) İSİMLERİ

Kur’ân-ı Kerîm’de Muhammed ismi dört defâ, Ahmed ismi bir defâ zikredilmiştir. İncîl’de ise bu isimlerle aynı mânâya gelen “Faraklit” kelimesi kullanılmıştır.

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîşerinde şöyle buyururlar:

“Ben Muhammed’im ve Ahmed’im. Ben o Mâhî’yim (Mâhî: Mahveden, yok eden) ki, Allâh benim nübüvvetimle küfrü izâle edecektir.

Ben o Hâşir’im ki, (kıyâmet gününde) insanlar beni tâkib ederek haşrolunacaktır.

Ben Âkıb’ım, Hâtemü’l-Enbiyâ’yım, benden sonra hiç kimse nebî olmayacaktır.” (Buhârî, Menâkıb, 17; Müslim, Fedâil, 125)

Resûlullâh’ın mübârek isim ve sıfatları birçok eserde zikredilmiştir. Meselâ, bunlardan “Delâil-i Hayrât” adlı eserde iki yüz kadarı beyân edilmiştir. Bugün Ravza-i Nebî’nin kıble duvarını nefis ve mükemmel hatlarla süsleyen bu mübârek isim ve sıfatların bir kısmı şöyledir:

Ahmed, Mahmûd, Muhammed, Hâmid, Hamîd, Beşîr, Nezîr, Burhân, Emîn, Evvel, Âhir, Duhâ, Habîbullâh, Hâdî, Hâtem, Muhtâr, Mustafâ, Mutahhar, Müctebâ, Nebî, Nûr, Raûf, Rahîm, Rasûlullâh, Rasûlü’s-Sekaleyn, Rahmeten li’l-Âlemîn, Seyyidü’l- Mürselîn, Seyyidü’l-Kevneyn, ‹mâmü’l-Harameyn, İmâmü’l- Müttakîn, Şefîu’l-Müznibîn, Şems, Tâ-hâ, Ümmî, Yâ-sîn…

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafâ 1, Erkam Yayınları

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) HAYATI

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ZİLHİCCE’NİN İLK 10 GÜNÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti nedir? Fecr Suresi’nin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı...

Kapat