MUKİM NE DEMEK?

0

Mukim ne demek? Mukim ne anlama geliyor? Mukim kime denir?  Lügat anlamı ve ilgili örnek cümleler…

Mukim: İkâmet eden kimse, oturan, yerleşik, yerleşik düzende yaşayan kimse anlamlarına gelmektedir.

MUKİM KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Efendimiz (s.a.v), teheccüde çok ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Gerek mukim iken, gerekse sefer hâlindeyken onu hiç ihmâl etmemiş, çok sevdiği güzîde sahâbîlerini de bu ibâdete teşvik etmiştir.

Nitekim bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Ümmetimin en şereflileri, hamele-i Kur’ân (yani Kur’ân hizmetinde bulunan hâfızlar) ve devamlı olarak gece ibadetine kalkanlardır.” (Münâvî, I, 522)


Kurban Bayramı’nın Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte, yalnız başına veya cemaatle kılınan farz namazların arkasından birer defâ:

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”

diyerek tekbîr getirmek, erkek-kadın, imam-cemaat, mukim-misâfir her müslümana vâciptir. Buna teşrîk tekbîrleri denir. (Muvatta, Hac, 205.)


İslâm ordusunun yolculuğu son derece meşakkatli geçiyordu. Sıcak bunaltıcı idi. Üç kişiye bir deve düştüğünden, ashâb sırayla deveye biniyorlar, bu da bir hayli sıkıntı veriyordu. Bir hurmayı iki kişi bölüşüyordu. Bâzen su bulmakta güçlük çekiliyordu. Bu yüzden abdest alırken, âzâlar bir defâ yıkanmaktaydı. Mestler üzerine mukimlerin bir, seferî sayılanların üç gün meshetmesi emredildi. Bir ara Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- duâ buyurdular ve sâdece İslâm askerinin bulunduğu yere yağmur yağdı.


“Göklerin ve yerin mülkü Allâh’ındır. Allâh her şeye kâdirdir.” (Âl-i İmran, 189)

Bu âyet-i kerîmelerden de anlaşıldığı vechile mülk, gerçekte ne fertlerin ne de toplumundur. Mülk hakîkatte Allâh’a âittir. Zîrâ insanlar, Cenâb-ı Hakk’ın mülkünde yaşar, O’nun verdiği rızıkla merzuk olurlar. Onlara verilen ise, mülkün sadece belli bir süreyle tasarrufundan ibârettir.

Bir şâir bunu şöyle ifâde eder:

Cümle halk ehl-i sefer âlem misâfirhânedir
Hiç mukim âdem bulunmaz bir acîb kâşânedir
Bir kefendir âkıbet sermâyesi şâh u gedâ
Pes buna mağrûr olan mecnûn değil de yâ nedir?


Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kul yolculuğa çıkar yahut hastalanırsa Allah, ona mukim ve sıhhatli iken yaptığı amellerin benzerini yazar.” (Buhârî, Cihâd, 134; Ahmed, IV, 410, 418)

Paylaş.

Yorumlar