MAHMÛD ENCÎRFAĞNEVÎ HAZRETLERİ KİMDİR?

0

Buhâra’nın üç fersah kuzeyindeki Encîrfağne köyünde doğdu. Babası Emîr Yahyâ Efendi’dir. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in neslinden geldiği nakledilir.[1]

Bir müddet köyünde kaldıktan sonra Vâbkent ilçesine taşınıp orada ikâmet etti. İnşaat ustalığı yaparak geçimini temin eden Encîrfağnevî Hazretleri, Ârif Rîvgerî Hazretleri’ne intisâb ederek seyr u sülûkünü tamamladı ve onun halîfesi oldu. Vâbkent mescidinde yıllarca halkı irşâd etti, müridler yetiştirdi. Gâyet mütebessim ve nurlu bir sîmâsı vardı.

Ârif Rîvgerî g son günlerinde Mahmûd Encîrfağnevî Hazretleri’ne cehrî zikir hususunda izin vermişti. O da vaktin muktezâsına ve tâliplerin durumuna binâen, daha çok cehrî zikre yöneldi. Buhâra’nın önde gelen âlimlerinden ve Muhammed Pârsâ’nın büyük dedesi olan Hâfızuddîn Kebîr, âlimlerin hazır bulunduğu bir mecliste Encîrfağnevî Hazretleri’ne, hangi niyetle cehrî zikir yaptığını sordu. O da:

“–Uyuyanlar uyansın, gâfiller kendine gelip hakîkat yoluna yönelsin, istikâmet ile şerîat ve tarîkate girsinler, bütün hayırların anahtarı ve saâdetin aslı olan hakîkî tevbeye ve Hakk’a yönelmeye rağbet etsinler diye cehrî zikir yapıyoruz.” cevâbını verdi. Hâfızuddîn bu cevâbı çok beğendi.[2]

Encîrfağnevî Hazretleri’nin hicrî 685 (m. 1286) senesinde vefât ettiği tahmin edilmektedir. Kabri Buhâra’nın Vabkent ilçesinin Encirbağ köyündedir. Kabri yanında bir mescid ile su kuyusu bulunmakta ve bu suyun şifâlı olduğuna inanılmaktadır.[3]


[1] Muhammed Tâlib, Matlabu’t-Tâlibîn, vr. 19a.

[2] Reşahât, s. 86-87; Bedreddîn Sirhindî, Hazarâtü’l-Kuds, I, 96a-96b; Muîneddîn Nakşbendî, Kenzü’s-Saâde, s. 694.

[3] Nâsıruddîn Buhârî, Tuhfetü’z-Zâirîn, s. 43; Sadriddin Selim, Bahâüddin Nakşbend Yaki Yetti Pir, s. 9.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
ALLAH KATINDA İNSANLARIN EN HAYIRLISI

İnsanların en şereflisi, en hayırlısı veya en değerlisi kendisine sorulunca Hz. Peygamber ilk ve en önemli ölçü olarak takvâ’yı göstermiş...

Kapat