İSTİŞARE NEDEN ÖNEMLİDİR?

0

Hizmette istişâre ile hareket etmek, ilâhî bir emir ve mühim bir sünnettir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“…(Yapacağın) işlerde onlarla (mü’minlerle) istişâre et!..” (Âl-i İmrân, 159)

“…Onların işleri, kendi aralarında istişâre iledir…” (eş-Şûrâ, 38)

PEYGAMBERİMİZ’İN ASHABIYLA İSTİŞARESİ

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, mühim gördüğü hemen hemen bütün işlerinde ashâb-ı kirâm ile istişâre ederdi. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-:

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den daha fazla ashâbıyla istişâre eden bir kimse görmedim.” der. (Tirmizî, Cihâd, 35/1714)

O, her mevzû ve hâdisede vahiyle te’yid edildiği hâlde ümmete misâl olsun diye istişâreyi tercih ederdi. Nitekim Bedir ve Hendek Gazveleri’nde düşmanla nerede ve nasıl mücâdele edileceğini istişâre ile tâyin etmiştir. Hattâ Uhud Gazvesi hakkında kendi arzusu “savunma harbi” olmasına rağmen, istişârenin neticesi, düşmanı Medîne dışında karşılama şeklinde tezâhür ettiği için, bu görüşe uymuş ve onunla amel etmiştir.

HZ. ÖMER, ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE İSTİŞARE ETMİŞTİR

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-, toplumu ilgilendiren meselelerde karar vereceği zaman Müslümanlarla istişâre ederdi. Genç-yaşlı bütün âlimler (Kurrâ) onun danışma meclisinde bulunurlardı. (Buhârî, Tefsîr, 7/5, 110/4; İ’tisam, 2)

Hattâ o, zor bir meseleyle karşılaştığında çocuklarla ve gençlerle istişâre eder, onların akıllarının keskinliğinden istifâde etmek isterdi. (Beyhakî, Kübrâ, X, 113)

İn­san dâ­imâ his­si­yâ­tı­nın te­si­ri al­tın­da­dır. Onun­la dü­şü­nür ve ka­rar ve­rir. Bu ba­kım­dan hiz­met eh­li­nin is­ti­şâ­rey­le ha­re­ket et­me­si, hiz­met­le­rin doğ­ru, isâbetli ve be­re­ket­li ol­ma­sı­nı te­min eder.

Lâ­kin is­ti­şâ­re edi­le­cek şa­hıs­la­rın, akıl­lı, bil­gi­li ve tak­vâ sahi­bi ol­ma­la­rı­nın ya­nı­sı­ra, ge­çim eh­li ve ekip ça­lış­ma­sı­na kâ­bi­li­yet­li ol­ma­la­rı da mü­him bir esas­tır. Umû­mi­yet­le bir­çok ak­lın, bir tek akıl­dan da­ha doğ­ru ka­rar ve­re­ce­ği âşi­kâr­dır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar