İSLAM’DA RÜYA TABİRLERİ VE YORUMLARI NASIL YAPILIR?

13

İslamda rüya tabiri nasıl yapılır, rüyalar kaç çeşittir. Rüyaları herkes yorumlayabilir mi?

Gönüller Sultânı  Efendimiz, bir hadîs-i şerîflerinde rüyalar hakkında şöyle buyurmuşlardır:

Rüya üç kısımdır: Birincisi sâlih rüya olup Allah’tan bir müjdedir; ikincisi şeytanın verdiği korku, (vesvese) ve hüzündür;  üçüncüsü de kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse, onu başkalarına  anlatmasın; hemen kalkıp namaz kılsın…” (Buhârî, Ta’bîr, 26; Müslim, Rüyâ, 6)

RÜYALAR ÜÇ ÇEŞİTTİR

Bunları kısaca açıklamak gerekirse;

1. Sâlih ve Sâdık rüyalar: İlâhî mevhibelerden biri olan sâdık rüyalar, gaybî hakikatlere vâkıf olmanın yollarından biri olarak kabul  edilmektedir. Zira uyku sırasında maddî âlemle irtibâtı asgarîye inen insanda, rûha âit hisler güçlenir. Ulvî manzaraları perdeleyen  nefsâniyet bulutları dağılarak görüş berraklaşır. Bu sûretle rüyalarında gayb âlemini seyretmek, bazı sâlih kullara nasîb olur. Bu  keşiflerin doğruluğu ise, uyanıkken müşâhede edilir.

Bir hadîs-i şerîflerinde Peygamber Efendimiz  :

Nübüvvetten geriye sadece mübeşşirât kalmıştır.” buyurunca ashâb-ı kirâm merakla:

–Mübeşşirât nedir, yâ Rasûlâllah?” diye sordular. Efendimiz onların bu suâline:

–Sâdık rüyadır.” diyerek cevap verdiler. (Buhârî, Tâbir, 5; Müslim, Salât, 207-208)

Mübeşşirât, ihlâslı mü’minlerin gönüllerinin rüya esnâsında ilâhî müjdelere, ilhamlara ve telkinlere açık hâle gelmesidir. Böyle  rüyalar net olarak hatırlanırlar. Bunlar, Cenâb-ı Hak tarafından ya müjde ya da îkaz mâhiyetindedir. Bunları vazifeli bir kısım melekler  ümmü’l-kitâb (levh-i mahfuz)’dan telâkkî ederek, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve müsâadesi ile, uyuyan insanın rûhuna seyrettirirler. Bu  sebeple denilebilir ki sâdık rüyalar, Levh-i Mahfuz’dan istikbâle akseden pırıltılardır.

Sâdık rüyalar, ehli tarafından tâbire, yani şifrelerinin çözülmesine muhtaçtır. Rüya tâbiri de Hak vergisi bir ilimdir. Peygamber  Efendimiz, namazlardan sonra bâzen ashâbın gördüğü rüyaları dinler ve tâbir eder, istikbâle dâir zuhûr eden tecellîleri îzah buyururlardı.

2. Şeytanî rüyalar: Şeytanın, insanı korkutmak, rûhu sıkıntıya düşürmek veya mahzun etmek maksadıyla müdâhil olduğu rüyalardır.  Yüksek bir yerden düşmek veya insanı tesir altında bırakan kargaşa ve felâket sahneleri görmek gibi. Böyle rüyaların bir esası yoktur.

Ebû Saîd el-Hudrî ’tan rivâyet edildiğine göre Nebî  şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce, (bilsin ki) o, Allah Teâlâ’dandır. Bu sebeple Allâh’a hamdetsin ve o rüyasını anlatsın.

Diğer bir rivâyet de şöyledir:

O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o da şeytandandır. Onun şerrinden Allâh’a sığınsın ve onu hiç  kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3)

Çoğunlukla bulanık, yarı hatırlanan, karışık bir rüya gören, gördüğünü kimseye anlatmamalı ve şeytanın îğvâsından Allâh’a  sığınmalıdır.

3. Hâricî bir tesirle görülen rüyalar: Kişinin hâl ve hayâline bağlı olarak rüyasına akseden manzaralardır. Meselâ çok tuzlu yemiş olan  bir kimsenin rüyada bolca su içmesi veyahut da zihnini fazlaca meşgûl eden bir meselenin rüyasına girmesi gibi. Bunların da  tâbiri yoktur. Esassızdırlar.

RÜYANIN MAHİYETİ

Rüyanın mâhiyeti hakkında ise şunları söylemek mümkündür:

Rüyada görülen varlıkların her biri, lügattaki bir kelime gibidir. Yani rüya, âdeta ayrı bir lisandır. Bu lisanda görülen varlığa atfedilen  mânâ, uzak bir alâkaya dayanır. Yani büsbütün mesnedsiz ve sebepsiz değildir. Meselâ yılan, düşmandır. Bu mânâ, Âdem (a.s)’ın  kıssasına dayanır. Onda görülen her hâl ve hareket, düşmana âit bir tavır olarak îzah edilir. Fakat bir yılan dümdüz veya ölü gibi  hareketsiz görülürse, yol ile tâbir edilir

Diğer taraftan, rüya tâbirinde pek çok müessir rol oynar. Günler, mevsimler, rüyanın görüldüğü gece vakti vs. Meselâ kışın görülen  rüya geç tahakkuk ederken, sabaha karşı görülen rüya çabuk çıkar. Ancak bu tâbirler her rüya sâhibinin tabiatı farklı olduğundan  çoğu kez noksandır.

RÜYA TABİR EDEN KİŞİLER

Rüya tâbiri ilmine vâkıf olan kimselere “muabbir” (tâbirci) denilir. Umum insanların istifâdesi için rüya tâbiriyle alâkalı pek çok eser  telif edilmiştir. Bunlardan İbn-i Sîrîn ve Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri’nin tâbirnâmeleri meşhur olmuş ve ekseriyetle onlardan iktibas  sûretiyle günümüze kadar çeşitli kitaplar ortaya konulmuştur. Bununla beraber sırf böyle kitaplarda mevcut olan bilgilere dayanılarak  rüya tâbir etmek ve onlara îtibar etmek mahzurludur. Zira asıl tâbirin büyük bir kısmı “keşif”tir. Bunun için rüyayı tâbir edenin, mânevî bir salâhiyete sahip olması gereklidir. Bununla ilgili olarak İmam Hatipte hocalığımızı yapmış bulunan Merhum Celâleddin Öktem  Hocaefendi, vaktiyle rüya tabirinde bir üstâd iken, tevhîd-i tedrîsât kanunu sonrası bu salâhiyeti kaybettiğini bizlere şöyle  anlatmışlardı:

–Bir zaman geldi ki, bu perde bana kapandı. Çünkü din dersleri lağvedildi. Beni de Felsefe hocası olarak tâyin ettiler. Akıl mahsûlü  olan felsefî nazariyeler içinde yüzmeye başlayınca, gönül pınarlarım kurudu.

Diğer taraftan rüyalar ehil olmayanlara anlatılmamalıdır. Aksi hâlde yanlış tâbirin tehlikeleriyle karşılaşılır. Zira Peygamber  Efendimiz:

…Rüya, ilk tâbirciye göre tahakkuk eder.” (İbn-i Mâce, Ta’bîr, 7) buyurmuştur.

RÜYA TABİRİ MANEVİ SALAHİYET İSTER

Ayrıca rüyanın şeytânî mi Rahmânî mi olduğunu ayırt edebilmek, ilâhî ilham ve telkinlere mazhar olmaya bağlı bir keyfiyettir. Üstelik insanların tabiatları birbirinden farklı olduğu için, aynı rüyayı gören iki şahsın rüyalarının tâbiri birbirinden çok farklı olabilir. Bu inceliği kavrayabilmek de mânevî bir salâhiyet ister.

Nitekim İbn-i Sîrîn Hazretleri’ne iki kişi gelip, rüyalarında hatip olarak hutbe okuduklarını beyân ettiklerinde bunu, onlardan birinin  hacca gideceği, diğerinin ise îdâm olunacağı şeklinde tâbir buyurur. Hakîkaten bir müddet sonra o iki şahıstan biri hacceder, diğeri  ise îdâm edilir.

RÜYADA GÖRÜLENLERİN MANASI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN FARKLI OLABİLİR

Yine Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri’nin, devrinin pâdişâhı I. Ahmed Hân’ın gördüğü bir rüyayı yorumlamaktaki mahâreti, bu konuda  mânevî salâhiyetin ne kadar önemli olduğunun bir delilidir:

Sultan I. Ahmed Han, bir gün rüyasında; Avusturya kralı ile güreşe tutuştuğunu, sırt üstü yere düştüğünü ve sırtının toprağa yapıştığını  görür. Ürpererek uyanır. Rüyanın zâhirî görünüşü korkutucu olduğundan bir hayli üzülür.

Saraya dâvet edilen tabircilerden hiçbiri Sultan Ahmed Hân’ın gönlünü tatmin edecek bir tâbir yapamaz. Neticede rüya Aziz Mahmud  Hüdâyî Hazretleri’ne arz edilir. Hazret-i Hüdâyî, zâhiren üzücü olan bu rüyayı şöyle yorumlar:

Allah Teâlâ, insan vücûdunda sırtı, kâinatta ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsanın sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki  kuvvetin bir araya gelmesi demektir. Böylece, pâdişâhımızın sırtının toprağa gelmesi ile bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu rüyadan, İslâm’ın temsilcisi olan pâdişâhımızın, küffâra karşı zafer kazanacağı anlaşılmaktadır…

Cenâb-ı Hak, bizleri dâimâ faydalı ilimler ile rızıklandırsın! Faydası olmayan her türlü ilmin şerrinden de muhafaza buyursun! Âmîn…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Genç Dergisi, Sayı:54

İSLAM’DA RÜYANIN YERİ VE RÜYA TABİRLERİ

PEYGAMBERİMİZE RÜYASINDA NE GÖSTERİLDİ?

Paylaş.

13 yorum

 1. Hasn huseyin on

  s.a.önelikle şunu belirtmek isterim ki yaklasık 14 senedir bir ilaç tedavisi göruyorum..ruhsal ve duygusal manada sıkıntılarım var ve bu hastaklıkla ben cok dua etmeye,zikir cekmeye,salavat okumaya basladım ..uzun zamandır da boyle devam etmekteyim.dualarımda Allah tan dunyevi ve ahireti ihtiyaclarımı isterim elimden geldiğince dilim döndugunce..maddi anlamda zenginlikte isterim sağlık sıhhat de..hersey..
  bundan yaklasık 6 ay önce bi ruya gordum ve halen bu ruyanın gerceklesmesini beklemekteyim..açık secik bi ruya olduguna inanıyorum ..ama halen gerceklesmedi..şimdi size yazacagım lütfen yorumlar mısınız..şimdiden ALLAH razı olsun
  Ruyamda bir derviş ve ögrencisiyle bir sofrada oturuyoruz..sofrada tepsiyle bulgur pilavı gibi bir yemek var
  Derviş bana diyor ki:evladım sen ne istersin..bende hocam saglık sıhhat diye cevap veriyorum..peki diyor şu pilavdan ye bakalım diyo..bende doluca bi kaşık alıyorum pilavdan..ama pilav biraz tuzlu..sonra başka ne istersin evladım diyor..bende hocam zenginlik isterim diyorum..başka bi tepside ki başka bir pilavı gostererek şu pilavdan da ye diyor..bende dolu dolu 3 – 4 kasık alıyorum..pilavın tadı tuzu kıvamı gayet iyi ve lezzetli..sonra bana:evladım zengin olacaksın hatta hanımının dirsegıne kadar altını olacak dedi ve uyandım sevinçten guluyordum sukrettım rabbime ve uyudum tekrar..yaklasık 6 ay gecmesine ragmen bi sonuc cıkmadı..acaba gercekten acık secik bi ruya mı bu yoksa daha degişik manalara mı geliyo..yorumlar mısınız lütfen şimdiden ALLAH RAZI olsun…
  derviş pilav müjde

  • Havanın kızı on

   Adapte Olma rüyana !
   Madem güzel sağlam imanın var, Rabbimizin ipine sarıl ve asla bırakma.
   Allah dilerse uçar, Allah isterse batarsın!
   Hayır olanı iste!
   Zenginlik geçici, başın ağrır sonra, Kalıcı olan ahiret!
   Dua et senin için hayırlı olanı iste, işine gelmezse bile!

 2. S.a Rüyamda bir kız arkadaşımla iki tane okulun önünden geçerken birinde bomba patlıyor askeri bir okul. Bu arada arkadaşımda güya asker. Gidip bir bakalım kimseye bir şey olmuşmu yardım edelim diyoruz. Bizi içeri sokuyor arkadaşım kimliğiyle. Gidip bütün okulu dolanıyoruz ama okula hiç bir şey olmamış ara ara bazı çatlaklar var. Fakat okulun öğrencileride bazıları öyle işlerine devam ediyor farkında olsalarda bazıları hiç farkında bile değil bomba patladığının. Okuldan çıkmaya yakın müdürle karşılaşıyoruz arkadaşımla benim fotoğrafımızı çektirip halı yaptırmışlar hemen ve cam bi dolabın içine koymuşlar. Sonra çıkıp gidiyoruz.

 3. Mehmet Göktürk on

  Rüyamda yatak odamın duvarına ışıkla ben şehit olacağım üzelmeyin yazan birini gördüm ardından gitme diye bağırdım. Eşim de kalktı bu yazıyı okudun mu dedi evet şimdi biri yazdı gitti dedim.

 4. konyalı kadir kapıcı on

  bende yeni farkına vardıklarım var duru görü diyorlar buna gündüz düşüde ben şöyle yapıyorum gündüz uyuma hali değil gözlerimi yumuyorum hayali vizyon görüyorum en çokta doğal afetler mesela yanardağ için faklı vizyon maden kazası için farklı vizyon bu gördüklerim inanılmaz şekilde gerçekleşiyor birde olay oladuktan sonra genelde cinayete kurban gitmiş kişileri olay mahallinin görüntüsü geliyor mesela kuyuya atılmış cinayete kurban gitmiş insanlar varsa kuyu vizyonu görüyorum ve kısa zamanda kuyularda cinayete kurban gitmiş insanlar bulunuyor veya uçurum görürsem uçurumda düşmüş veya kazayla ölmüş veya cinayet vakaları olayları çıkıyor şimdi ben ilk yazımda şöyle bişey anlatmak istiyorum eğer rüyaların dilini anlarsak bizlere yol gösterici faydaları olabilir diyorum

 5. Merhaba
  Ben ruyamda kiz cocugumu annemde erkek cocugu dogurmusuk ama dogumu gormuyoz sonra ayni evdeyiz annem benim cocuguma bakiyo bnde onunkini emziriyom

 6. Rüyada içki içtim ben bu nasıl haramı işledim. Üzüntüsünü yaşarken yürüdüğüm yolda su birikintilerini üstüme bulaşmadan ve ayağımla basmadan geçtim. İş yerindeki bir erkek arkadaşla karşılaştım.

 7. Merhaba
  Rüyamda 40 gün önce vefat eden babami ciplak ve gözleri acik olarak gördüm elimle gözlerini kapatiyordum.Hatta kucağıma alıp kaldirmak istedim yapamadim.

 8. Merhaba istihare namazından sonra rüyamda;alaca karanlık soğuk karlı bir havada otobüs beklerken olmasını istediğim kız beyaz bi jiple gelip o arabadan inip tekrar kardeşinin beyaz arabasına binip gidiyordu birbirimizi gördük ama hiç konuşamadık. Heryer bembeyaz kardı ve çok fazla ayak izleri vardı. Rüyamı yorumlar mısınız?

 9. Arkadasim rüyasında beni görmüş kendisi uyuyormusum bana doğru yaklasarak elif napiyorsun diye soru sormuş bende ona benim adim artik elif değil demisim adim artik şirin diyormusun yorumlar misiniz rüyayı beni gören arkadaş erkek

 10. Tanidigim bir abla Beni rüyasinda görmüs Ben ona beyaz bir elbise getiriyomusum oda bana Ben onu sana hediye etmistim niye bana veriyosun ki dedi ‘ve elbise cok güzelmis

 11. Rüyamda hemşire oluyordum hastaneye lacivert üniformamla gidiyordum hastanede erkek doktor ve hemşire arkadaşlarımla alkol sohbeti yapıyorduk ben çok terliyordum kâğıt havlu almaya lavaboya gittim çıktığımda polisler bizi almaya gelmişti hastanenin merdivenlerinden iniyorken fotoğrafçı ailelerimiz falan vardı dışarda tam ekip arabasına yöneliyordum ki uyandım

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
BELA AĞIZDAN ÇIKAN SÖZE BAĞLIDIR

İnsanın başına gelen belânın ekserisi dili yüzündendir. “(Babaları) dedi ki: onu götürmeniz muhakkak ki beni tasaya düşürür. Siz ondan habersizken...

Kapat