HÜDÂYİ HAZRETLERİNİN EL YAZMA ESERLERİ

0

Üsküdar’da Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretlerine ait yazma eserler bulunuyor. İşte Hüdâyi Hazretlerinin üç el yazma eseri.

Haber: Abdullah Güner

Üsküdar’da Selami Ali Caddesinde (Kaknüs kitabevinin yanında) bulunan Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Üsküdar’ın manevi büyüğü Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretlerinin el yazma eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretlerine ait eserler ve o eserler hakkında kısaca şu bilgilere ulaştık:

NEFAİSÜ’L MECALİS

Kur’an-ı Kerim’den intihab eden ayetlerin tasavvufi tefsiri olan bu eserde, ayetleri mevzu ederek meclisler halinde yazılmış, evliya menakıb ve sözleri ile kendi kalbine doğan bazı manaları kaydedilmiştir. Eser, Hüdâyi’nin vefatından sonra halifelerinden Filibeli İsmail Efendi tarafından derlenip toparlanmıştır. Birinci cild  Tevbe Suresine kadar, ikinci cild Ankebut Suresine kadar, üçüncü cild İhlas Suresine kadardır. Bu tefsirde ayetler sırayla değil atlanarak kaydedilmiştir.

hudaiefendi_267_009

MERATİBU’S SÜLUK

Hüdâyi Hazretlerinin sülukün mertebelerini gösterdiği bir eserdir. Eserde salikleri avam, havas ve ahass olarak üç gruba ayırır. Avamın sülukününü namaz, oruç ve zekat gibi kalıba ait amellerle gerçekleştirildiğini ve bu gruba dahil olanların “salihun-ı ebrar” olduğunu ifade eder. Havassın sülukünün tezkiye, tecelli gibi a’mal-i kalbiye ile olduğunu beyan eder. Ahassu-ı havass’ın süluku ise mahabbetle seyri Allah’a mal-i sırriyye-i maneviyye ile olduğunu ve bunlara da “sıddık-ı şettar” denildiğini söyler ve bu üç mertebenin nasıl gerçekleştirileceğini anlatır.

hudaiefendi274_0003

HABBETÜ’L MUHABBE

Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretlerine ait bulduğumuz son eser, Habbetü’l Muhabbe’dir.

Bu eser Derviş Mehmed b. Mehmed el-Konevi tarafından şerhedilmiştir. Ahmed Remzi Mevlevi  tarafından tercüme edilmiştir. Mahabbetullah, mahabbet-i Rasullullah, mahabbet-ikarabeti’n Nebi bölümlerini ihtiva eder. Mahabbetin birinci derecesi avamın mahabbetidir, minnet ve nimet mütalaasından lütuf ve ihsanın rü’yetinden neş’et eder. İkinci derecesi havassın mahabbetidir; müşahede-i cemal mutaalasından neş’et eder onların muhabbeti ancak tazim ve iclal cihetiyledir. Üçüncü derece ahassu’l havassın mahabbetidir. Kul için derece-i ulya ve gaye-i kusvadır.

hudaiefendi_256_001

AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ HAZRETLERİNİN DİĞER ESERLERİ

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı sitesinde yer alan Hüdâyi Hazretlerine ait diğer eserler ise şöyle:

ARAPÇA ESERLERİ

1. Ahvâlu‟n-Nebiyyi‟l-Muhtâr aleyhi Salevâtullahi‟l-Meliki‟l-Cebbâr
2. Câmiu‟l-fazâil ve kâmiu‟r-rezâil
3. el-Es‟ile ve‟l-ecvibe fi ahvâli‟l-mevtâ
4. Fethu‟l-bâb ve refu‟l-hıcâb
5. el-Fethu‟l-ilâhî
6. Habbetu‟l-mahabbe
7. Hâşiye Kuhistânî fî Şerh-ı fıkh-ı Keydânî
8. Hayâtü‟l-ervâh ve necâtü‟l-eşbâh
9. Hulâsatü‟l-ahbâr fî ahvâli‟n-Nebiyyi‟l-Muhtâr
10. Keşfu‟l-kınâ an-vechi‟s-semâ
11. el-Mecâlisu‟l-va‟zıyye
12. Mecmûa-i Hutab
13. Merâtibu‟s-sülûk
14. Miftâhu‟s-salâh ve mirkâtü‟n-necâh
15. Nefâisü‟l-mecâlis
16. Şemailu’n-nübüvveti’l-Ahmediyyet’il-Muhammediyye
17. et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye vesîle ilâ‟s-seâdeti‟s-sermediyye
18. Tecelliyât
19. Vâkıât

hudayi_hazretlerinin_eserleri

TÜRKÇE ESERLERİ

1. Divân (-ı Ġlâhiyyât)
2. Ecvibe-i Mutasavvifâne
3. Mirâciye
4. Nasâyıh ve Mevâız
5. Necâtü‟l-ğarîk fi‟l-cem‟i ve‟t-tefrîk
6. Tarîkatnâme
7. Nasîhatü‟l-mülûk li-husni‟s-sülûk
8. Akâid Manzûmesi
9. Tevhid Risalesi

Kaynak: İslamveihsan.com

azim_mahmud_hüdayi_hazretleri_kimdir

Paylaş.

Yorumlar