EMSAL NE DEMEK?

0

Emsal: Benzerler, eşler, yaşıtlar. Denk. Örnek, numûne anlamına gelir.

EMSAL KELİMESİNE ÖRNEK

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de ibretli kıssaları nakledilen Kârun, Bel‘am bin Bâûrâ ve emsâli bedbahtların hak yoldan sapmaları, ilim noksanlığı sebebiyle değildi. Onlar da gayet bilgili kimselerdi. Lâkin bildikleri
husûsunda “takvâ” sahibi değillerdi.

*****

Cenâb-ı Hakk’ın insanlıkta tecellî eden sanat hârikası olarak yarattığı ve emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak beşeriyete armağan ettiği Rasûl-i Ekrem r Efendimiz bile, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu hâlde, ilâhî rahmetin sağanak sağanak yağdığı ve duâların makbul olduğu seher vakitlerinde uyumamış, mübârek ayakları şişinceye kadar, gözyaşları içinde namaz kılarak sabahlamış, Cenâb-ı Hakk’a karşı dâimâ kusur, acziyet ve hiçliğini îtiraf hâlinde, günde yetmiş kere, -hattâ bir rivâyete göre- yüz kere istiğfâr etmiştir.

*****

Hikmet; hakîkatleri idrâk hususunda akla aczini kavratmaktır. Akılla kavranamayan nice sırlar, ancak hikmetle çözülür.  Kâinattaki ilâhî tecellîler de hikmet nazarıyla okunabilir.

Eğer hikmet olmasaydı, sırlar kapalı kalırdı. Şayet sırlar açılmasaydı, gönüller irfan iklîminden feyizlenemez; Hazret-i Mevlânâ, Abdülkâdir-i Geylânî, Yûnus Emre, Şâh-ı Nakşibend, Aziz Mahmud Hüdâyî ve emsâli Hak dostları, yani müʼmin gönüller için müstesnâ bir istikâmet ve takvâ miyârı olan büyük şahsiyetler yetişmezdi.

*****

Allâh’a vuslat yolunda en güzel kulluk için bütün insanlığa emsalsiz bir örnek ve rehber olan Varlık Nûrumuz, Şefâatçimiz, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e de sonsuz salât ü selâm olsun!

Paylaş.

Yorumlar