EBEDİYET NE DEMEK?

0

Ebediyyet: Ebedîlik, sonsuzluk anlamlarına gelir.

Ebediyyet kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler…

EBEDİYYET KELİMESİNE ÖRNEK

“Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir; sâlih amellerde bulunan mü’minlere, kendileri için büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler.” (el-İsrâ, 9)

Kur’ân-ı Kerîm, rehberliği kıyâmete kadar devam edecek olan ilâhî bir kitap olduğundan, onun gölgesi altındaki her mü’min de, ölümün ebediyyet kapısı aralanıncaya kadar Kur’ân’ın gösterdiği istikâmette yaşamaya gayret etmek durumundadır. Yani Kur’ân’ın rehberliğine sâdık kalmalı ve bu yüce emânet ile insanlığın hidâyet ve huzûruna vesîle olarak gelecek nesilleri onunla îmâr ve ihyâ etmeyi kendisine bir vazife bilmelidir.

*****

Anne-babaların evlâtlarına şevk ve muhabbet dolu bir Kur’ân-ı Kerîm eğitimi aldırmaları, kendileri için büyük bir ebediyyet kazancıdır. Allah Rasûlü (s.a.v) bu kazancı şöyle ifâde buyurur:

“Öldükten sonra kulun derecesi yükseltilir. Kul:
«−Ey Rabbim! Bu sevap nereden geldi?» diye sorar.

Cenâb-ı Hak  ona:
«−(Arkanda bıraktığın) hayırlı ve sâlih evlâdın senin için istiğfarda bulundu, duâ etti.» buyurur.” (İbn-i Mâce, Edeb, 1; Ahmed, II, 509)

*****

“…Bugün size dîninizi ikmâl ettim; üzerinize olan nîmetimi tamamladım ve sizin için dîn olarak İslâm’ı seçtim…” (el-Mâide, 3) âyeti nâzil olmuştu.

Herkes, dînin tamamlanmasına sevindi. Fakat Hazret-i Ebû Bekir, yüksek firâsetiyle bundan, Allah Teâlâ’nın pek yakında azîz Rasûlü’nü ebediyyet âlemine dâvet buyuracağını sezdi. Gönlüne düşen ayrılık ateşinin ıztırâbıyla hüzne gark oldu.

 

Paylaş.

Yorumlar