DARWİNİZM NEDİR?

0

Darvinizm: Darvincilik; Darvin tarafından ortaya atılan, bütün canlıların bir organizmanın tekâmül etmesi sonucunda meydana geldiği iddiâsı, evrimcilik anlamına gelir.

DARWİNİZM KELİMESİNE ÖRNEK

O büyük ve mübârek âlim, eski filozofları İslâmî prensipler önünde muhâkeme edip onların tezlerini çürüttüğünden, İslâm dünyâsında felsefî cereyanlar uzun bir müddet akâmete uğramıştır. Fakat felsefe cereyanları dünyâda ortadan
kalkmayıp başka ülkelerde devâm etmiş ve İslâm dünyâsının zayıfladığı son iki asırdan beri, aynen İmâm Gazâlî Hazretleri’nin devrinde olduğu gibi yeniden birtakım fikir cereyanları hâlinde ülkemiz gençlerine musallat olmaya başlamıştır. Bunların en dehşet vericileri, Darvinizm ve Pozitivizm’dir.

*****

Yûnus Dede bu sözlerinin ardından, Pozitivizm ve Darvinizm’in İslâmiyet önünde muhâkemesini yapan uzun bir îzah ile Abdülhâdî’nin zihnini allak bullak etti. Abdülhâdî, felsefe tahsil etmesine ve fakültenin son sınıfına gelmiş olmasına rağmen, ne Pozitivizm’i ne de Darvinizm’i Yûnus Dede kadar bilmediğini fark etti. Yûnus Dede’nin engin tasavvufî bilgisi yanında, batı filozoflarının sistemli bir sapıklık telkin eden görüşlerine vukûfu da Abdülhâdî’nin hayranlığını celbetmişti.

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
TATLI DİLLİ OLMANIN FAZİLETİ

Cenâb-ı Hak, kullarının güzel, sağlam, dürüst, açık, beliğ, tesirli, tatlı, gönül alıcı ve yumuşak söz söylemelerini arzu buyurmaktadır. Âyet-i kerîmede...

Kapat