CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

2

Cuma günü okunacak sureleri sizler için derledik. Cuma günü okumanın faziletli olduğu sureler…

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Size bir sûre haber vereyim mi ki, azammet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu 70 bin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf Suresi’dir. Kim cuma günü bu sûreyi okurssa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır.

Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vakttinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimmin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

KEHF SURESİNİN OKUNUŞU

CUMA GÜNÜNDE VE GECESİNDE OKUNACAK SURELER

“Cuma gününde; Yani perşembeyi cummaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresi’ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbınddan ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

FATİHA SURESİ’NİN OKUNUŞU

ZİLZAL SURESİNİN OKUNUŞU

CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK SURELER

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivvayet eder ki:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmmadan ve kalkmadan- İhlâs Sûresi’ni, Felâk Sûresi’ni ve Nâs Sûresi’ni yedişer defa okurssa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

İHLAS SURESİNİN OKUNUŞU

FELÂK SURESİNİN OKUNUŞU

NAS SURESİNİN OKUNUŞU

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

CUMA GÜNÜ HÛD SURESİNİ OKUYUNUZ

Hz. Peygamber, “Cuma günü Hûd Sûresi’ni okuyunuz” (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 17) buyurarak sûrenin faziletine, Hûd Sûresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı” meâlindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. Hûd sûresinin kardeşleri aynı hadisin devamında “Vâkıa, Hâkka, Mürselât, Nebe’ ve Tekvîr” sûreleri olarak belirtilmiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 57/3297; ayrıca bk. Şevkânî, II, 544; Kurtubî, XI, 1).

Bu sûrelerde çok etkileyici bir üslûpla daha önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah’ı kendi sorumluluğu ve özellikle ümmetinin geleceği açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşılmaktadır. (Hûd Suresi Tefsiri, Diyanet İşleri BaşKanlığı)

HUD SURESİ OKUNUŞU – MEALİ

VAKİA SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

HAKKA SURESİ’NİN OKUNUŞU VE ANLAMI

MURSELAT SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

NEBE SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

TEKVİR SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

CUMA NAMAZI KILDIKTAN SONRA İHLAS, FELAK VE NÂS SURELERİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

CUMA GÜNÜ NELER YAPILIR?

Paylaş.

2 yorum

Yorumlar