BAKARA SURESİ NELERDEN BAHSEDER?

0

Prof. Dr. Ömer Çelik, Bakara Suresi’nde bahsedilen temel konuları maddeler halinde açıklıyor.

BAKARA SURESİ’NDE BAHSEDİLEN TEMEL KONULAR

BAKARA SURESİ’NDE NE ANLATILIYOR?

Bakara Sûresi, 286 âyettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen, İsrâiloğullarının sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır.

KUR’AN-I KERİM’İN GENİŞ ÖZETİ

Sûreye, içinde Âyetü’l-Kürsî bulunduğundan Kürsî, Kur’an’ın zirvesi olduğu için Senâmu’l-Kur’an, hidâyet nûrunun parlaklığı sebebiyle de Zehrâ ismi verilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresidir. Bu hâliyle sûre, Kur’an’ın geniş bir özeti mâhiyetindedir.

Resûlullah: “Bu sûre, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an 2/2876)

BAKARA SURESİ’NDE HANGİ KONULARDAN BAHSEDİLİR?

Bakara Sûresi’nde bahsedilen temel konulardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

Kur’an’ın Allah tarafından gönderilen hak bir kitap olduğu,
Tevhîd, nübüvvet ve âhiret gibi iman esaslarının delillerle beyân edilmesi,
Mü’min, kâfir ve münafıkların vasıfları,
Hz. Âdem’in diğer yaratıklar arasındaki konumunun belirlenmesi, şeytanla imtihanı ve cennetten indirilmesi,
İsrâiloğullarının tarih içindeki durumları, Kur’an’a ve Peygamberimize karşı tavırları, hidâyete dâvet edilmeleri, yanlış itikad ve davranışlarının tashihi,
Kâbe’nin inşâsı ve kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Harâm’a çevrilmesi,
Müslüman şahsiyetin inşası ve İslâm toplumunun teşekkülü için: Namaz, oruç, zekât, hac ve cihâd gibi ibâdetlerle ilgili hükümlerin; adâlet, ahde vefâ ve infak gibi ictimâî hayata dâir esaslar ile âile hukûku, devletlerarası ilişkiler, iktisadî ve siyâsî düzenlemelerin getirilmesi,
Ferd ve cemiyeti bozulup dağılmaktan korumak için sihir, içki, kumar ve faiz gibi yasaklara dikkat çekilmesi,
Allah’ın birliğini, her şeye kâdir olduğunu ve ölüleri diriltip hesap soracağını çeşitli misallerle ortaya koyarak insanları iman ve itaate çağırması,
Kulluğun özü olan ve mü’mini Rabbine bağlayan bazı duaların öğretilmesi.

Kaynak: Prof. Dr. Ömer Çelik, Hakk’ın Daveti Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Erkam Yayınları

BAKARA SURESİ DİNLE

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
DÖVME YAPTIRMAK ABDESTE ENGEL MİDİR?

İslam’a göre dövme yaptırmanın hükmü nedir? Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme yaptırmak günah mı? Bir kişi dövme yaptırdıktan sonra pişman...

Kapat