Önceki yazıyı okuyun:
HİZMET EDEN ÖRNEK OLUR

Hiz­met­te bu­lu­nan kim­se­ler, iş­le­ri sa­de­ce baş­ka­la­rı­na yap­tır­mak şek­lin­de­ki bir üs­lûptan zi­yâ­de, te­sâ­hüb (sahip­len­me) duy­gu­suy­la hiz­me­te biz­zat gönül ve güç ver­me­li­dir­ler....

Kapat