ALAN DEĞİL VEREN KAZANIR

0

“Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” sözü İslam dininin takvadaki üstünlüğe işaret eder. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğiniz kimselerden başlayarak çevrenizdekileri gözetmek, onlara iyiliklerde bulunmak her Müslümanın görevidir.

“Resûl-i Ek­rem (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in âi­le­si bir ko­yun kes­miş­ler­di. Bir­çok in­fak­tan son­ra Efendimiz, on­dan ge­ri­ye ne kal­dı­ğı­nı sor­du. Hazreti Âi­şe (radıyallâhu anhâ):

Sa­de­ce bir kü­rek ke­mi­ği kal­dı.” de­di.

Bu­nun üze­ri­ne Hazreti Pey­gam­ber (sallallâhu aley­hi ve sel­lem):

De­se­ne (Yâ Âi­şe), bir kü­rek ke­mi­ği ha­riç hep­si bi­zim ol­du!” bu­yur­du­lar.”[1]

KENDİNİZ İÇİN AHİRETE GÖNDERDİKLERİNİZ

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur:

Kendiniz için önden hayır adına ne gönderirseniz Allah katında (yarın âhirette) onu bulursunuz.” (Bakara 2/110)

Âriflerden birinin ifadesiyle, “fânî sermâyeyi ebedîleştirmek, kalbin bir sanatıdır.”

Aşağıda anlatılan şu kıssa da bu konuda güzel bir misaldir:

VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR 

“Dâ­vûd-i Tâî hazretlerinin hiz­me­ti­ne ba­kan mü­rî­di bir­gün ona:

“Bi­raz et pi­şir­dim; bu­yur­maz mı­sı­nız?” de­di ve üs­tâ­dı­nın sü­kût et­me­si üze­ri­ne eti ge­tir­di.

An­cak Dâ­vûd-i Tâî (kuddise sirruh), önü­ne ko­nan ete ba­ka­rak:

“Fa­lan­ca ye­tim­ler­den ne ha­ber var ev­lâ­dım?” di­ye sor­du.

Mü­rîd, du­rum­la­rı­nın ye­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı iz­hâr sa­de­din­de içi­ni çe­kip:

“Bil­di­ği­niz gi­bi efen­dim!” de­di.

O bü­yük Hak dos­tu:

“O hâl­de bu eti on­la­ra gö­tü­rü­ver!” de­di.

Ha­zır­la­dı­ğı ik­râ­mı üs­tâ­dı­nın ye­me­si­ni ar­zu eden sa­mî­mî mü­rîd:

“Efen­dim, siz de uzun za­man­dır et ye­me­di­niz!” di­ye ıs­rar ede­cek ol­du.

Fa­kat Dâ­vûd-i Tâî hazretleri ka­bul et­me­yip şöy­le bu­yur­du:

“Ev­lâ­dım! Bu eti ben yer­sem dı­şa­rı çı­kar, fa­kat o ye­tim­ler yer­se, arş-ı a’lâ­ya çı­kar!”[2]


[1] Tir­mi­zî, “Kı­yâ­me”, 33.

[2] Osman Nûri Topbaş, Îmandan İhsâna Tasavvuf, s. 490.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
GÖNÜLLER DERGÂH OLURSA NE OLUR?

Hayatın med ve cezirleri arasında muvazeneyi (dengeyi) kaybedip yolunu şaşıran, uçurumun kenarına gelen nice kimseler vardır. Böyleleri, yaralı bir kuş...

Kapat